Gehele blad

Benchmarken respirometrie-gebaseerde regelstrategieën door middel van simulatie

Gehele blad
13

Verslag van het 10de Gothenburg Symposium

Het 10de Gothenburg Symposium had als titel ‘Chemical Water and Wastewater Treatment‘ en is dé conferentie over chemische en fysischchemische water en afvalwaterbehandeling in de wereld. Nergens elders worden op dit hoge niveau en met dit specialisme internationaal onderzoek en toepassing van chemische en fysische afvalwater- en waterbehandelingstechnieken gepresenteerd.
25

Kringloopsluiting in de papierfabriek door middel van thermofiele proceswaterzuivering

Dit artikel beschrijft het onderzoek naar de thermofiele aerobe nazuivering van anaeroob voorgezuiverd papier proceswater. In batch experimenten vond een proceswater karakterisering plaats met mesofiel en thermofiel actief slib. In tweede instantie werd de toepasbaarheid van een conventioneel actiefslibsysteem onder thermofiele condities bestudeerd.
39

Benchmarken respirometrie-gebaseerde regelstrategieën d.m.v. simulatie

Respirometrie is het meten en interpreteren van de biologische zuurstof-consumptie-snelheid van biomassa onder nauwkeurig gedefinieerde experimentele omstandigheden. Omdat de zuurstofconsumptie in direct verband staat met biomassagroei en substraat-verwijdering, is respirometrie een bruikbare techniek voor het modelleren en de procesvoering van actiefslib-installaties.
55

Optimalisatie van de anaërobe vergisting van complex afval(water)

Complex afval(water), zoals rioolwater, slachthuisafvalwater, mest of afvalwater van de aardappelverwerkende industrie bevat organische polymeren, zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Deze polymeren komen in de vorm van deeltjes, opgeloste polymeren en geëmulgeerd in het afval(water) voor. Een samenvatting van het onderzoek op het gebied van de hydrolyse van complex afval(water).
69

Financieren van innovaties: investering of desinvestering?

In Nederland groeit het bewustzijn dat de huidige generatie rwzi‘s nog onvoldoende zijn uitgerust om aan de toekomstige uitdagingen te voldoen. Bij de financiering van innovatieprojecten dient echter rekening te worden gehouden met het langetermijnkarakter van de investeringen. Vanuit de restwaarde van de huidige voorzieningen kunnen de nieuwe projecten worden gefinancierd.