Gehele blad

Scharnieren van 'Emissie' naar 'Immissie'

Gehele blad
15

Duurzame slibverwerking: toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen

De ontwikkeling van de zuivering van stedelijk afvalwater gedurende de afgelopen dertig jaar wordt gekenmerkt door een continue verbetering van de kwaliteit van het effluent en van de efficiëntie van het zuiveringsproces. Deze ontwikkeling loopt parallel met een toenemende bewustwording van de problemen die geassocieerd worden met zuiveringsslib. De toekomstige ontwikkelingen worden geschetst en de uitdagingen besproken.
33

Scharnieren van ‘Emissie‘ naar ‘Immissie‘

In dit artikel wordt het toenemende belang van de integrale aanpak van de afvalwaterketen, inclusief de ontvangende waterloop, belicht in het kader van de nieuwe wetgevingen die in Europa en de Verenigde Staten worden geïmplementeerd in dit decennium. Het scharnieren van de huidige emissiegerichte naar deze nieuwe, immissiegerichte aanpak zal niet zonder moeilijkheden gepaard gaan en Vanrolleghem geeft een overzicht van de te verwachten problemen.
53

Verslag IWA-conferentie Mülheim

Onder de titel ‘Membranen in drink- en industriewaterproductie‘, werd van 22 tot en met 26 september 2002 in het Duitse Mülheim de IWA-conferentie gehouden. Volgens de auteur heeft de membraantechnologie met name bij de bereiding van drinkwater een vaste plaats veroverd, maar ook gaat de aandacht uit naar de mogelijkheden op het gebied van de behandeling van afvalwater.
61

Deeltjestelling bij infiltratie-experimenten

De techniek van het tellen van deeltjes in water is de laatste jaren sterk in ontwikkeling, mede dankzij het feit dat in allerlei takken van industrie het bepalen van deeltjes in water steeds belangrijker wordt. Eén en ander heeft geleid tot de ontwikkeling van instrumenten, waarmee de verwijdering van deeltjes bij de waterbehandeling semi-continu kan worden bepaald. Bij filtratie kan deel-tjestelling worden toegepast bij het ontwerp, de optimalisatie en de bewaking van het proces. In dit artikel komen de resultaten van een onderzoek van de TU Delft aan bod.
73

Hergebruik afvalwaterstromen in textielindustrie door nanofiltratie

Door de stijgende druk op grondwaterverbruik (vergunningen, heffingen) zijn grote waterverbruikers zoals textielbedrijven genoodzaakt om op termijn (gedeeltelijk) over te schakelen op alternatieve waterbronnen. Een mogelijke piste is het hergebruiken van afvalwater na zuivering. De auteur onderzocht in welke mate drukgedreven membraanprocessen, in casu nanofiltratie, het technisch mogelijk maken om een kleurloos effluent te verkrijgen dat opnieuw kan worden ingezet als proceswater.