Gehele blad

The BABE-technologie

Gehele blad
91

De BABE-technologie

De BABE-technologie is een nieuwe biologische technologie voor de behandeling van rejectiewater. Het is ontwikkeld door DHV Water BV, in samenwerking met de TU Delft. Met Bio Augmentation Batch Enhanced wordt de nitrificatiecapaciteit van het actiefslib verhoogd door de voortdurende enting (bio augmentation) met nitrificerende bacteriën. De resultaten van het praktijkonderzoek worden besproken.
109

Toekomst zuiveringstechniek: exponent van kennis uit het verleden

De toekomst van de zuiveringstechniek en slibverwerking wordt mede bepaald door de successen en mislukkingen in het verleden. Langdurige ervaring met diverse biologische zuiveringssystemen heeft in Oost-Brabant tot leerpunten geleid die bij nieuwe projecten worden meegenomen. Die vormen tevens de basis voor de toekomst.
133

Urine apart inzamelen?

De belangrijkste redenen om urine separaat in te zamelen, zijn de mogelijkheid om nutriënten terug te winnen en de vereenvoudiging van de centrale afvalwaterzuivering. Van de totale urineproductie in Nederland is slechts twintig procent van menselijke oorsprong, de rest komt uit de veeteelt. Als menselijke urine separaat wordt behandeld, zal dat dus primair vanuit een optimalisatie van de afvalwaterketen moeten worden beargumenteerd.
145

Afval het riool in!

Voedselrestenvermalers zijn apparaten voor de verwerking van keukenafval, dat bestaat uit resten van de voedselbereiding en resten van de maaltijd, kortweg keukenafval. In Nederland en veel andere Europese landen is het niet toegestaan om vermalen keukenafval op het riool te lozen. Op basis van literatuur en berekeningen, uitgaande van de situatie in 2000, is nagegaan of de vrees voor problemen in het rioolstelsel en op de rwzi terecht lijkt.
163

Bepaling verontreinigingsheffing vraagt representatieve bemonstering

Inzicht in het functioneren van een AWZI kan worden verkregen op basis van debietmeting en bemonstering. Voor zowel het influent als het effluent moet worden gestreefd naar accurate debietmeting en representatieve bemonstering. Het gemeten debiet speelt een directe rol in de berekening van de heffing en een indirecte rol via de aansturing van de bemonsteringsapparatuur.