Gehele blad

Onderzoek op kleinschalige waterzuivering: een overzicht

Gehele blad
181

Verwijdering van xeno-oestrogenen uit afvalwater

In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen organische microverontreinigingen die via het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi‘s) in oppervlaktewater terechtkomen en de hormoonverstoring die optreedt bij in het oppervlaktewater levende organismen. Uit een literatuurstudie is gebleken dat in het effluent van rwzi‘s vooral hormonen en nonylfenol(ethoxylat)en verantwoordelijk zijn voor de oestrogene effecten in oppervlaktewater.
195

Regeling actief slib gebaseerd op in situ meting specifieke repiratiesnelheid

Een regelsysteem gebaseerd op in situ meting van de specifieke respiratiesnelheid is ontwikkeld. De in situ meting van de respiratiesnelheid wordt afgeleid van de zuurstofoverdrachtssnelheid van het beluchtingssysteem. Een relatie kan gelegd worden tussen de specifieke respiratiesnelheid en de effluent (opgeloste) TOC.
209

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Eind 2002 ontstond er een discussie of innovatie in de waterketen een nieuw jasje nodig heeft. Duidelijk is dat er meer en fundamenteler onderzoek nodig is om de gehele waterketen naar beste kunnen te laten functioneren, nu en in de toekomst. Daarbij zal sectorale optimalisatie en afstemming alleen onvoldoende blijken. De opgeworpen vraag is volgens de auteur een terechte en voor de watersector op een goed moment gesteld.
219

Onderzoek op kleinschalige waterzuivering: een overzicht

Kleinschalige waterzuivering verdient de laatste jaren steeds meer aandacht. In geïndustrialiseerde landen is kleinschalige waterzuivering een interessant alternatief om de tot nu toe ongezuiverde kleinere woonkernen te saneren; in vele ontwikkelingslanden is er een grote nood aan kleine, eenvoudige en robuuste afvalwaterzuiveringssystemen. Er is immers een verschuiving van de centrale aanpak, naar de gedecentraliseerde aanpak.
231

Decentralisatie en hergebruik in de publieke sanitatie

In navolging van ontwikkelingen in de industriële sector is het zeer wenselijk dat ook in de publieke sector van de sanitatie wordt gekozen voor een (optimaal) decentrale aanpak. Decentrale Sanitatie en Hergebruik (DESAH) is een brongerichte benadering en sterk innovatief in de zin dat het staat voor een volstrekt ander sanitatieconcept, gericht op besparing en hergebruik van water-, energie en grondstoffen.