Gehele blad

De relatie van de dynamiek van een AWZI met interacties binnen het afvalwatersysteem

Gehele blad
251

De relatie van de dynamiek van een AWZI met interacties binnen het afvalwatersysteem

De belasting van een awzi fluctueert in de tijd, met min of meer regelmatige variaties tijdens DWA en grote variaties tijdens RWA omstandigheden. Naast de fluctuaties in het influentdebiet, kunnen ook aanzienlijke fluctuaties in de influentconcentraties optreden. Binnen het onderzoek ‘Interacties binnen het afvalwatersysteem‘ staat de vraag centraal in hoeverre het noodzakelijk is om ook kennis te hebben van de variaties in influentsamenstelling.
267

Ontwikkeling geavanceerde technieken voor reductie van slibhoeveelheden en de verbetering van ontwaterbaarheid

In Vlaanderen wordt het actief-slib proces gebruikt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Dit proces is in staat een effluent te produceren dat aan de huidige strenge lozingsnormen voldoet. Een groot nadeel echter is de immense hoeveelheid geproduceerd slib waarvoor een afzetweg gezocht moet worden. Het is daarom van primordiaal belang om deze af te zetten (te verbranden) hoeveelheid slib tot een minimum te beperken.
285

Membraantechnologie, basis voor sluiting industriële waterkringloop

Voor Emmtec Services is een studie uitgevoerd naar de inzet van effluent van de awzi als potentiële bron voor de levering van demi- of ketelvoedingswater. Om de technische en financiële haalbaarheid van deze toepassing te kunnen vaststellen is op locatie een haalbaarheidsonderzoek op semi-praktijkschaal uitgevoerd.
299

Bepaling van Filtratiekarakteristieken van Actiefslib uit MBR‘s

Dit artikel gaat in op de vraag hoe het filtratiegedrag van actiefslib uit een MBR op een zeker moment gekarakteriseerd en gekwantificeerd kan worden. Hiertoe is een installatie en een methode ontwikkeld, waarmee onder gespecificeerde condities de filtratiekarakteristieken van actiefslib gemeten worden. Met name bij constante flux experimenten blijkt het nauwkeurige en reproduceerbare resultaten op te leveren.
312

Verslag IWA-Conferentie ‘Afvalwater Slib als Grondstof‘

In juni 2003 vond in Trondheim de zevende conferentie op het gebied van afvalwaterslib plaats, onder auspicien van de International Water Association (IWA) en de Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Aan deze conferentie namen ongeveer 160 wetenschappers deel, waarvan ongeveer éénderde afkomstig was uit Noorwegen/Zweden. In totaal werden 48 presentaties gegeven, waarvan twee uit Nederland en er waren 24 posters.