Gehele blad

Rwzi stikstofeffluentkwaliteit met SHARON verbeterd

Gehele blad
2

Rwzi stikstofeffluentkwaliteit met SHARON verbeterd

Op rwzi‘s met onvoldoende beluchtingscapaciteit, onvoldoende denitrificatie capaciteit of een te korte aërobe slibleeftijd voor nitrificatie, kan SHARON uitkomst bieden om de stikstofeffluentkwaliteit te verbeteren. Op rwzi Rotterdam-Dokhaven en rwzi Utrecht is het effect van dit biologisch proces voor de behandeling van stikstofrijk rejectiewater geëvalueerd.
10

Behandeling stikstofrijk afvalwater met partiele nitrificatie en Anammox in het CANON-proces

In dit artikel worden de resultaten besproken van een studie waarbij Anammox bacteriën worden opgehoopt uit actiefslib en toegepast in het CANON-proces op laboratoriumschaal. Het doel van het onderzoek is de benodigde procescontrole parameters vast te stellen voor het succesvolle bedrijven van het CANON-proces.
18

Het meten membraan vervuilingpotentieel van water

Naast het overlopen van bepaalde bestaande meetmethoden, wordt in deze publicatie een nieuwe meetmethode (VFM) besproken. Ook wordt aanvullend een, voorlopig theoretisch, concept van een Fuzzy (Set) Logic controle systeem voorgesteld dat, op basis van de VFM karakterisering, mogelijk kan bijdragen tot een optimale werking van de drukgedreven membraanfiltratie eenheid.
36

Verwijdering metaalionen uit afvalstromen met innovatieve membraantechnologieën

De verwijdering van zware metalen uit afval- en productiestromen wordt, gezien de steeds strenger wordende lozingsnormen, een steeds grotere technologische uitdaging. Nieuwe technologieën, waarbij geen metaalhoudend slib ontstaat en/of waarbij de metalen in een herbruikbare vorm worden bekomen, worden dan ook ontwikkeld. Dit artikel beschrijft twee dergelijke technologieën.
47

Toepassing enzymatische reiniging bij ultrafiltratie rwzi-effluent

Membraanvervuiling is nog steeds een van de meest belangrijke aspecten bij toepassingen van membraanfiltratie. Organische (macro) moleculen spelen een belangrijke rol bij de irreversibele membraanvervuiling tijdens ultrafiltratie van rwzi-effluent. In dit onderzoek is de irreversibele membraanvervuiling door proteïnen als component van rwzieffluent onderzocht door een nieuw enzymatisch reinigingsprotocol te testen op pilot-schaal.