Gehele blad

Hybride zuiveringsproces voor waterhergebruik in carwash-installaties

Gehele blad
130

Een perspectief op kringloopsluiting en nullozing?

Aan het efficiënt gebruik van proceswater wordt in de industrie de laatste jaren een steeds grotere aandacht besteed. De kostprijs van vers proceswater toont immers een stijgende trend en steeds meer bedrijven zoeken naar technieken om proceswater te besparen en te hergebruiken. Blijkbaar zijn verdampingsmethoden met een hoge thermische efficiëntie in dit verband nog niet goed bekend.
141

Aanvoerpatroon afvalwater en neerslag rwzi-Hilversum

In dit artikel wordt verslag gedaan van een samenwerkingsproject tussen Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Hilversum. Ten behoeve van de geplande nieuwbouw van de rwzi Hilversum is, op basis van de tijdreeksbenadering, een redelijk nauwkeurige schatting verkregen van de droogweer- en regenweer- aanvoerkarakteristieken.
149

Hybride zuiveringsproces voor waterhergebruik in carwash-installaties

In veel zuiveringsprocessen is waterhergebruik zowel vanuit maatschappelijk als vanuit economisch oogpunt een noodzaak. Een voertuig wassen in een wasstraat vraagt ongeveer vijfhonderd liter water. In België wordt in tachtig procent van de gevallen het water daarna grotendeels geloosd. In verschillende types van carwashes werden afvalwaterstalen genomen en op belangrijke parameters geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de samenstelling sterk kan verschillen.
159

Kosten van vergaande zuivering

Uit diverse verkenningen blijkt dat het verdergaand behandelen van effluent hoge extra kosten met zich meebrengt. Hierbij wordt vaak in nogal vage termen gesproken, maar wat kost elke zuiveringstechniek nu echt? Probleem is dat in Nederland nog maar weinig technieken binnen de afvalwaterwereld op praktijkschaal zijn gerealiseerd. In dit artikel wordt nader ingegaan op de kosten voor vergaande zuivering.
173

Doorbraak op gebied van aërobe zuiveringstechnologie

DHV heeft, in samenwerking met de TU Delft en ondersteund door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Stichting Toegepaste Wetenschappen (STW), een nieuwe innovatieve biologische afvalwaterzuiveringstechnologie ontwikkeld: de aëroob korrelslibtechnologie. De zuiveringstechnologie wordt gezien als een doorbraak op aëroob zuiveringsgebied.
178

Conference on Membranes in Drinking and Industrial Water Production

In november 2004 vond de 6e Conferentie ‘Membranen bij de bereiding van drink- en proceswater‘ plaats, nu in L‘Aquila. Meer dan honderddertig deelnemers bespraken aan de hand van zeventig presentaties en twintig posters de meest recente ontwikkelingen in de membraantechnologie in relatie tot waterbehandeling.