Gehele blad

Tertiaire zuivering met (bio)filtratie voor vergaande N en P verwijdering

Gehele blad
192

Nitrificatie in zout industrieel afvalwater

Auteurs deden onderzoek in SBR-reactoren, waarbij op laboratoriumschaal nitrificatie onder zoutstress is vergeleken met afvalwaters van drie industrieën (Heiploeg, Ecco, Seafarm) en een awzi (De Nieuwe Waterweg). Oplopende zoutconcentraties hadden een toenemende remming van de nitrificatie tot gevolg, waarbij er geen verschil was tussen al dan niet aan zout geadapteerde cultures. Een overzicht.
201

Behandeling van zuiveringsslib van tankcleaning

Voor het onderzoek naar de thermofiele aërobe afbraak van zuiveringsslib, werd een pilootplant gebouwd. Deze thermofiele afbraak werd gekoppeld aan chemische oxidatie volgens het Fenton procédé, om recalcitrante verbindingen te verwijderen. Het onderzoek werd uitgevoerd op een mengsel van fysisch-chemisch en biologisch slib én biologisch spuislib; beide afkomstig van tankcleaningbedrijven.
210

Algemene aspecten van stikstofverwijdering uit afvalwater

De zuiveringsbeheerders hebben de afgelopen tien jaar omvangrijke investeringen gedaan om aan de effluenteisen voor stikstof te kunnen voldoen. Toch staat er alweer een nieuwe uitdaging op dit gebied te wachten en ontstaat er steeds meer belangstelling voor decentrale behandeling van gescheiden afvalwaterstromen. Beide aspecten vragen om nieuwe technologie voor stikstofverwijdering.
222

Nullozing van afvalwaterstromen in de industrie

Tegenwoordig is het zuiveren van proceswater technisch mogelijk, maar heeft men vaak problemen met de verwerking van de afvalstromen die ontstaan bij nagenoeg elke zuiveringsstap. In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van mogelijke restfracties en hun verwerking. Twee voorbeelden van sectoren waarin in Vlaanderen een dergelijke nullozing al werd gerealiseerd, namelijk de beton- en kartonproductie, worden besproken.
230

Tertiaire zuivering met (bio)filtratie voor vergaande N en P verwijdering

In deze bijdrage wordt allereerst het wettelijk kader geschetst ten aanzien van stikstof en fosfaatverwijdering bij rwzi‘s. Vervolgens worden enkele praktijkinstallaties besproken, waarbij met nageschakelde polijstingsfiltratie door middel van continu-filtratie gedenitrificeerd en gedefosfateerd wordt. Tenslotte worden de operationele kosten van deze installaties besproken, in vergelijking met de huidige specifieke zuiveringskosten.
242

Verslag ‘Integrated concepts in water recycling‘ (Wollongong, Australië)

In februari 2005 vond in Wollongong, Australië de conferentie ‘Integrated concepts in water recycling‘ plaats. De conferentie was georganiseerd door de Universiteit van Wollongong, mede in relatie tot het project Aquarec, een EU-project op het gebied van hergebruik van gezuiverd afvalwater. Enkele mogelijk belangwekkende bevindingen zijn in dit verslag weergegeven.