Gehele blad

Europese Kaderrichtlijn Water werpt schaduw vooruit

Gehele blad
2

Europese Kaderrichtlijn Water werpt schaduw vooruit

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft tussen 1990 en 2000 een grootschalig renovatieprogramma voor de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi‘s) uitgevoerd, om te kunnen voldoen aan de normstelling uit het lozingenbesluit stedelijk afvalwater. Deze inspanningen hebben de waterkwaliteit binnen het beheersgebied van Rijnland duidelijk verbeterd.
12

Kringloopsluiting in de papier- en kartonindustrie

Sluiting van de waterkringloop in de papier- en kartonindustrie kan grote water- en energiebesparingen opleveren. Dit laatste geldt vooral indien het zuiveringsproces wordt uitgevoerd onder thermofiele condities, met een combinatie van (biologische) anaërobe zuivering en aërobe polishing. De mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht, zowel op laboratoriumschaal als op praktijkschaal.
20

Evolutie afvalwaterproblematiek Vlaamse Textielsector

De milieuproblematiek in de textielsector, meer bepaald voor de textielveredelingsbedrijven, is voornamelijk gericht op de waterkwaliteit. Bedrijven hechten voor het goede verloop van hun processen veel aandacht aan de inkomende waterkwaliteit, maar worden vanuit de overheid ook verplicht te voldoen aan steeds strengere eisen voor het geloosde effluent. De auteurs onderzochten de periode 1991-2004.
32

Nabezinkers als onderdeel afvalwaterzuiveringsproces

In 1993 werd een Europese groep van jonge academici opgericht, die onderzoek deed rond nabezinkers. Deze groep houdt jaarlijkse bijeenkomsten, waarop de stand van zaken op het gebied van nabezinkers wordt besproken. In 2005 ging de samenkomst door in Hannover (Duitsland) en een van de discussiepunten was een kritische kijk op de toekomst van de nabezinker.
36

Ervaringen met Referentie Architectuur voor Zuiveringsbeheer

Het uitvoeren van ICT-projecten onder architectuur is een betrekkelijk nieuw en voor velen onbekend en abstract fenomeen. Binnen de afvalwatersector in Nederland zijn hier eerste ervaringen mee opgedaan. In een eerste STOWA ontwikkelingsproject is een referentie architectuur voor zuiveringsbeheer opgesteld. Onlangst startte een vervolgproject.
43

De keten verandert... langzaam maar zeker!

Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling, - transport en -behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op scheiding van afvalwaterstromen aan de bron. Het uiteindelijk doel van deze initiatieven is het ontwikkelen van een efficiënter systeem voor de afvalwaterketen.