Gehele blad

Het risico van innovatie bij de zuivering van afvalwater

Gehele blad
143

Het risico van innovatie bij de zuivering van afvalwater

Innovatie door mensen of organisaties wordt over het algemeen positief beoordeeld, het geeft een goed imago. Maar veel innovaties zijn niet zonder risico. Dit artikel gaat vooral over het stimuleren van innovatie waarbij het risico gereduceerd wordt. Na een inleiding over de begrippen innovatie en risico wordt de innovatie van het actiefslib-proces belicht, om te zien of er iets kan worden geleerd van de historie van de afvalwaterbehandeling.
154

Titrimetrische monitoring van een laboschaal SHARON-Anammox proces

Autotrofe stikstofverwijderingsprocessen, zoals het SHARON-Anammox-proces, bevorderen de duurzaamheid van de afvalwaterzuivering. Succesvolle operatie van dergelijke systemen is onder andere gebaseerd op de nauwkeurige regeling van de SHARON reactor. Kwalitatief hoogstaande en hoogfrequente metingen van de ammonium- en nitrietconcentraties door een titrimetrische opstelling vergemakkelijken de regeling aanzienlijk.
165

Elektro-osmose, een grensverleggende technologie voor slibontwatering

Bij de biologische zuivering van afvalwater worden grote hoeveelheden slib geproduceerd. Dit slib moet verder verwerkt worden, wat hoge kosten met zich meebrengt. Met behulp van elektroosmose kan een belangrijke verbetering van de ontwatering bewerkstelligd worden. Economisch gezien kan deze techniek, door de uitgesproken verbetering van de ontwatering, een erg interessante aanvulling blijken bij bestaande apparatuur.
173

Risicomanagement bij bestuurlijke besluitvorming

Het risicoprofiel van waterschappen neemt toe met het complexer worden van de taken. Bestuurlijke besluitvorming kent uiteindelijk een of meer subjectieve elementen. Dit artikel schetst de legitimering van de bestuurder. Daarbij is gekozen voor het Sociaal Contract als centraal element. Vervolgens wordt ingegaan op drie typen risico‘s waarmee bestuurders te maken krijgen. Voor elk type risico wordt kort aangegeven welke gereedschappen bruikbaar zijn om de risico‘s te verminderen of te objectiveren.
188

Hilversum neemt de volgende stap in waterkwaliteit; proefinstallatieonderzoek

Er zal in 2007 een nieuwe rwzi in Hilversum worden gebouwd. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft gekozen voor een Membraan BioReactor, waarbij een MTR waterkwaliteit voor nutriënten, stikstof 2,2 mg/l en fosfaat 0,15 mg/l, wordt nagestreefd. Een deel van het gezuiverde water wordt mogelijk gebruikt voor infiltratie in de bodem. Voorafgaand aan de beslissing om een MBR met MTR waterkwaliteit voor nutriënten te realiseren, werd het noodzakelijk gevonden om onderzoek met een proefinstallatie te doen.
197

Het belang van TNAV, flow of technology

Neem een tankreinigingsbedrijf, zoals er wel meer zijn in de Belgische havens. Reinig je pakwegtweehonderd kubieke meter afvalwater van zo’n bedrijf, dan recupereer je via de modernste zuiveringstechnieken 130 kubieke meter die zonder meer herbruikbaar zijn. Maar je blijft niettemin zitten met zowat zeventig kubieke meter concentraat. En dat concentraat kan en mag het bedrijf niet lozen, omdat het te onzuiver is en dus niet beantwoordt aan de geldende lozingsnormen. Hoe los je dat probleem op?