Gehele blad

Het risico van innovatie bij de zuivering van afvalwater

Gehele blad
212

Onderhoudsvereisten en performantie individuele waterzuiveringssystemen: enquêteresultaten

Een onderzoek naar de huidige performantie van de individuele waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen werd uitgevoerd aan de hand van een enquête. De nadruk werd gelegd op de onderhoudsvereisten, de voorkomende problemen en het financiële aspect van individuele installaties. Er werd ook nagegaan of voldoende informatie voorzien wordt in verband met het onderhoud en de werkingsprincipes.
222

Ontwerp en renovatie van rwzi‘s: modelgebaseerde afweging kosten en risico‘s

Wiskundige numerieke modellen kunnen een handige tool zijn bij het ontwerp en bij de renovatie van waterzuiveringinstallaties. Verschillende scenario‘s kunnen immers goedkoop en snel vergeleken en beoordeeld worden naargelang hun ecologische impact, hun kosten en het risico dat bepaalde doelstellingen niet zullen gehaald worden.
228

Snelfiltratie, meer dan alleen deeltjesverwijdering

De huidige eisen voor rwzi-effluent kunnen op korte termijn veranderen door de nieuwe doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water en Vierde Nota Waterhuishouding. Het is van belang naar technieken te zoeken waardoor rwzi-effluent verder gezuiverd kan worden opdat het aan strengere eisen kan voldoen. In dit kader is in april 2003 een promotieonderzoek op de Technische Universiteit Delft gestart.
240

Toepassing MBR-ozonisatie voor zuivering afvalwater papierindustrie

Na onderzoek naar de optimale oxidatietechniek voor verhoging van de BOD/COD van biologisch gezuiverd papierafvalwater, werden experimenten uitgevoerd betreffende het gecombineerd systeem biologie - oxidatie. Dit artikel beschrijft de resultaten van de testen, waarbij na een opstartperiode gedurende 12 weken in de verschillende configuraties de werkingscondities werden gevarieerd.
246

Vergelijking Filtratiekarakterisering meetresultaten en functioneren full-scale MBR Varsseveld

Ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek blijft membraanvervuiling in membraanbioreactoren een probleem waarvan de kennis tot op heden beperkt is. De Technische Universiteit tracht deze problemen te overkomen door de ontwikkeling van een kleinschalige filtratie-installatie en bijbehorende meetmethode: de Delft Filtration Characterisation method (DFCm).
255

‘Monitoring and control: Plant wide models as a tool‘

In mei laatstleden verzorgden HEMMIS NV en Universiteit Gent afdeling BIOMATH een internationale workshop ‘Monitoring and control: Plant wide models as a tool‘. De locatie van de workshop was het Gruzenberg convention centrum in Kortrijk (België). Dankzij de hoge kwaliteit van de voordrachten en de zeer gewaardeerde input van het publiek was de workshop een groot succes.
261

Innovatief, goedkoop en flexibel inzetbaar adsorptiemateriaal voor waterzuivering

In de waterzuivering wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om hydrofobe componenten af te vangen c.q. te adsorberen. De hier beschreven technologie, waarbij met een relatief goedkoop adsorbens (geëxpandeerd, gehydrofobeerd perliet) op doeltreffende wijze hydrofobe componenten uit afvalwater gehaald wordt, lijkt een grote toegevoegde waarde in de markt te hebben.