Gehele blad

Grenzen verleggen op het toilet

Gehele blad
5

Grenzen verleggen op het toilet

In de afgelopen 150 jaar heeft zich in Nederland een centrale vorm van afvalwaterverwerking ontwikkeld. Afvalwater wordt via een infrastructuur van rioleringsbuizen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en daar centraal gezuiverd. Het gezuiverde water (effluent) wordt veelal geloosd op het oppervlaktewater. Deze centrale afvalwaterverwerking kent enkele belangrijke nadelen.
17

Waterfiltratie met electrogesponnen nanovezels

Het doel van deze studie is de evaluatie van het gebruik van nanovezelmembranen voor waterfiltratie. Deze membranen werden gesponnen met een innovatieve electrospinning techniek. Als dusdanig, slaat deze studie de brug tussen de ontwikkeling van de electrospinning techniek voor de productie van flat sheet membranen en de toepassing van deze membranen in waterfiltratie.
29

Uitbreiding en calibratie van mechanistisch model voor gehinderde en compressiebezinking voor actief slib met behulp van doorgedreven experimenten

Op dit ogenblik bestaat er geen mechanistisch model in de afvalwaterwereld dat op een accurate manier het batchbezinkingsgedrag van actief slib beschrijft. Een dergelijk model, gebaseerd op fundamentele massa- en krachtenbalansen voor water en partikels, wordt uitgebreid en toegepast in deze bijdrage. Het model beschrijft zeer goed batchbezinkingsexperimenten voor slib van twee verschillende rwzi‘s.
41

Hybride Membraan Bioreactor Heenvliet, de eerste ervaringen

In navolging op pilotonderzoeken op diverse locaties zijn in Nederland drie praktijkinstallaties met MBR voor huishoudelijk afvalwater gerealiseerd. In dit artikel worden de eerste resultaten beschreven met de MBR Heenvliet. Het betreft een hybride MBR, waarbij conventionele technologie met MBR zijn gecombineerd. Bij DWA wordt het gehele debiet via membranen afgevoerd.
55

Duurzame technologische ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop

In 1993/1994 is in het kader van het DTO (Duurzame Technologische Ontwikkeling)-programma een verkennende studie uitgevoerd naar de duurzame technologische ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop. Via de analyse van de huidige onduurzaamheid en het ontwikkelen van toekomstscenario‘s is getracht een beeld te schetsen van de mogelijkheden van de waterkringloop.