Gehele blad

Veldmetingen van troebelheid in relatie tot transportmechanismen in rioolstelsels

Gehele blad
14

‘Gemeenten moeten wakker worden!‘

Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water in werking getreden. In de vorige uitgave van Rioleringswetenschap en -techniek is een artikel geplaatst, waarin werd ingegaan op de doorwerking van de kaderrichtlijn in België. Hans Geerse toog naar Den Haag en stelde mr. Herman Havekes en ing. Erik Kraaij (respectievelijk hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken en hoofd afdeling Water van de Unie van Waterschappen) de vraag wat de kaderrichtlijn betekent voor rioolbeheerders in Nederland.
19

Veldmetingen van troebelheid in relatie tot transportmechanismen in rioolstelsels

De kennis op het gebied van slibtransport in riolen is nog onvoldoende om alle verschijnselen die daarmee samenhangen te kunnen verklaren. Rioolslib geeft aanleiding tot problemen als een verminderde transportcapaciteit, stankontwikkeling ten gevolge van anaërobe afbraakprocessen en een toenemende belasting van het oppervlaktewater via overstorten. Verontreinigingen in overstortend water vormen een serieuze bedreiging voor de waterkwaliteit. Robin Veldkamp, Guy Henckens, Jeroen Langeveld en François Clemens bespreken enkele veldmetingen.
33

Stand van zaken onderzoek Permeobuis

De Permeobuis, een betonnen infiltratiebuis, wordt al op grote schaal toegepast in Nederland. Toch is er in Nederland nog beperkt gepubliceerd over de (wetenschappelijke) achtergronden van het functioneren van een dergelijke infiltratievoorziening. Emil Hartman geeft inzicht in de recent uitgevoerde onderzoeken ten behoeve van de ontwikkeling van de Permeobuis.
52

De Visie van... Jan Wiggers

Jean Berlamont interviewde Jan Wiggers, emeritus- hoogleraar van de TU Delft. Een opvallend gesprek, met opvallende uitspraken. ‘Men spreekt nu over ‘afkoppelen‘ van verhard oppervlak, maar dat is niets nieuws. In 1970 heb ik dat al gedaan: een volledig kerkplein en een parking afgekoppeld en het regenwater afgevoerd naar een beek. Niet omwille van milieuoverwegingen, maar om de overstortingsfrequentie te reduceren en ook om de kostprijs van de riolering te verminderen.‘
57

Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied

Het ministerie van VROM heeft een beleidsverkenning uitgevoerd naar de effecten en de grenzen van het sturen met hemelwater (afkoppelen) in bestaand stedelijk gebied. De uitgebreide scenariostudie is uitgevoerd om zowel de positieve effecten als de mogelijk nadelige gevolgen van afkoppelen voor het milieu, de ruimtelijke ordening en de woonomgeving in kaart te brengen. Dick Vonk, Aad Oomens en Gert Lemmen bespreken de resultaten.