Gehele blad

Moderne persleidingen en Romeinse hydraulische technieken

Gehele blad
11

Moderne persleidingen en Romeinse hydraulische technieken

In de Romeinse tijd geschiedde watertransport door middel van aquaducten. Minder bekend is dat in de oudheid ook drukleidingen werden toegepast. Problemen door luchtinsluiting waren destijds evenzeer aan de orde als tegenwoordig. In dit artikel beschrijft Paul Kessener diverse antieke drukleiding systemen, met de daarbij voorkomende problemen, alsook de oplossingen die de Romeinse ingenieurs daarvoor toepasten.
48

‘De visie van:‘ Hugo Gastkemper

Hugo Gastkemper is sinds 1 januari 2000 directeur van Stichting RIONED. Zijn achtergrond als medewerker bij de VNG en zijn bestuursfunctie van Stichting RIONED maken dat hij niet onbekend was met de rioleringswereld. François Clemens vroeg Gastkemper naar zijn visie op zijn werk, de vakwereld en de ontwikkelingen.
53

Ruimtelijke neerslagcorrectiecoëfficiënten voor rioleringsberekeningen

De ruimtelijke neerslagvariabiliteit kan een grote invloed hebben op de voorspelling van debieten in riolen. Ruimtelijke correctiecoëfficiënten worden vaak gebruikt om dit op te vangen. Guido Vaes, Patrick Willems en Jean Berlamont deden er studie naar. In dit artikel wordt nagegaan wat de invloed is van de ruimtelijke neerslag bij het modelleren van rioleringen.
70

Op het riool verkeken?

Norbert Mulder en François Clemens reageren op het artikel ‘Benchmarking rioleringszorg‘. Na ‘Het riool vergeleken‘ zijn zij van mening dat men zich in Nederland ‘op het riool heeft verkeken‘. In dit artikel wordt ingegaan op de gehanteerde benchmarkingsmethodiek, de resultaten van de benchmark, de interpretatie van de resultaten en hoe benchmarken een positieve invloed kan hebben op de rioleringszorg in Nederland.
80

Het perspectief van benchmarking rioleringszorg

De auteurs van het artikel ‘Benchmarking rioleringszorg‘, Kars Jan van Esch en Aad Oomens, leveren een wederwoord op de reactie van Mulder en Clemens. Zij zijn ervan overtuigd dat met de huidige methodiek een onontkoombare stap is gezet in de verdere professionalisering van die rioleringszorg.
83

Het Vlaamse overstortenmeetnet herbekeken

In 1998 heeft de afdeling Water van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het ‘Meetnet op Overstorten‘ opgestart. Na vijf jaar meten was het nuttig de geregistreerde metingen eens van naderbij te bekijken. De resultaten zijn (niet altijd aangenaam) verrassend, zo merkten Raf Bouteligier, Guido Vaes en Jean Berlamont.
106

5e Internationale Conferentie NOVATECH

De 5e NOVATECH conferentie in Lyon had als thema Duurzame Technieken en Strategieën voor Stedelijk Waterbeheer. De deelnemers kregen in 24 sessies ruim 120 presentaties voorgeschoteld. Jeroen Langeveld, Ton Beenen en Guido Vaes bespreken de zes bijdragen uit Nederland en Vlaanderen.