Gehele blad

Op zoek naar de onzichtbaren: geofysische methoden om riolering te onderzoeken

Gehele blad
13

Op zoek naar de onzichtbaren

De optische inspectie van riolen bij middel van camera of via het bezoeken van mantoegankelijke riolen is een algemeen verspreide techniek. Men kan er echter niet mee achter de rioolwand kijken. Om de haalbaarheid van aanvullende onderzoeksmethoden na te gaan, gingen enkele Duitse onderzoekers de uitdaging aan om de geophysische methoden voor de inspectie van leidingen verder te ontwikkelen en aan te passen.
29

Anders omgaan met hemelwater

Afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied is vaak een langdurig, ingewikkeld en kostbaar traject, dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel aandacht en creativiteit vraagt van initiatiefnemers/uitvoerders. In opdracht van het Ministerie van VROM deden Michel Moens, Gertjan Verhoef en Dick Vonk onderzoek naar succes- en faalfactoren van afkoppelprojecten in bestaand stedelijk gebied.
43

Natuurlijke isotopen voor de kwantificering rioolvreemd water

Natuurlijke isotopen voor de kwantificering rioolvreemd water. Rémy Schilperoort beschrijft de applicatie van vijf conventionele methoden voor de kwantificering van rioolvreemd water op vijf geselecteerde Nederlandse stroomgebieden. De resultaten laten zien dat in de bestudeerde stroomgebieden een significant deel van het jaardebiet bestaat uit rioolvreemd water. Daarnaast gaat het artikel in op de theorie van isotopen en isotopenfractionering.
61

Onzekerheden op de hydraulische belasting van rioleringen

Hydraulische modellen worden veel gebruikt bij het ontwerp en de beoordeling van rioleringen. We staan echter vaak te weinig stil bij de onzekerheden op de invoer in de modellen, op de modelparameters en op de modelstructuur. Guido Vaes geeft een overzicht van de belangrijkste bronnen van onzekerheden bij rioleringsberekeningen en hoe er mee om te gaan.
76

‘De visie van:‘ Jaap Voorhoeve

Wicher Worst en François Clemens gingen op bezoek bij Jaap Voorhoeve, oud-directeur van waterketenbedrijf Trideau. Hij vertelt onder meer over het private beheer van riolering, waarin hij niet gelooft. Volgens hem kun je onderhoud uitbesteden maar het volledige in concessie geven niet. Ook vindt hij het jammer dat de zuiveringstaak niet is teruggegeven aan de gemeenten. Een ‘gemiste kans‘, aldus Voorhoeve.
83

Reactie op ‘Moderne persleidingen en Romeinse hydraulische technieken‘

Relevant geachte ervaringen in Tunesië met betrekking tot ontwerp en bedrijfsvoering van lange transportleidingen (buizen), onder vrij verval en lange persleidingen met lage en hoge statische opvoerhoogten, worden gepresenteerd door Jan Kop. Hij reageert hiermee op het artikel ‘Moderne persleidingen en Romeinse hydraulische technieken‘, in Rioleringswetenschap nr. 15.