Gehele blad

Afkoppelen; weten we wel waar we aan beginnen?

Gehele blad
7

De visie van Roelof Kruize

Egbert Baars en Aad Oomens spraken Roelof Kruize, directeur van watercyclusbedrijf Waternet in Amsterdam. ‘De grootste tekortkoming van de huidige structuur in Nederland is mijns inziens dat de taken niet in één hand zijn: het oppervlaktewater en de afvalwaterzuivering zijn in handen van de waterschappen, de riolering bij de gemeenten en het drinkwater is de zorg van private bedrijven. De structuur is onduidelijk en de werkwijze is ondoelmatig.‘
9

Afkoppelen; weten we wel waar we aan beginnen?

Nederlandse gemeenten staan voor een kolossale wateropgave, die bestaat uit zowel een kwanttiatieve als kwalitatieve component. Het kabinet heeft in haar beleidsvoornemens een belangrijke rol weggelegd voor het hemelwater om de gestelde doelen te halen. Afkoppelen is het devies. Jan Zuidervliet stelt zich echter de vraag of dit beleid wel goed is onderbouwd, als we nog geen vijftien jaar geleden werden verplicht gescheiden stelsels om te bouwen tot verbeterd gescheiden stelsels.
26

Vergelijking van verschillende methodes voor het inschatten van hoeveelheden parasitair water

De laatste tijd zijn er verschillende studies uitgevoerd en gepubliceerd rond het bepalen van de hoeveelheden parasitair water op basis van een tijdreeks van opgemeten debieten. Guido Vaes maakt een vergelijking van een aantal verschillende methodes, zoals: methode Weiss-Brombach, methode met het voortschrijdend minimum, methode met het voorafgaand minimum, vereenvoudigde filtermethode gebaseerd op de recessie.
31

Waterdoorlatende verharding in Almere

Er zijn verschillende technieken mogelijk om afstromend regenwater lokaal te behandelen, voordat het geloosd wordt. Eén techniek is afvoer via waterdoorlatende straatstenen en een waterdoorlatende fundering. Hiermee is in het buitenland al ervaring opgedaan. Echter in Nederland was er nog weinig ervaring met deze toepassing en binnen de gemeente Almere leefden nog veel vragen omtrent de toepassing en het nut hiervan bij een kleibodem als ondergrond. Om ervaring op te doen met deze techniek is een proef uitgevoerd. Maria Rus en Marco Hof beschrijven de resultaten.
41

Random Coefficient Modellering

Het doel van de in dit artikel beschreven studie is na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toepassing van random coëfficiënt modelleren bij het nauwkeuriger beschrijven van ‘vuilconcentraties‘ in gemengde rioolstelsels onder neerslagcondities. In random coëfficiënt modellen worden bepaalde parameters beschouwd als realisaties van een random variabele voor elke afzonderlijke bui. François Clemens vertaalde het artikel van Morten Grum.