Gehele blad

Onderzoek naar technieken voor de behandeling van overstortwater

Gehele blad
3

Onderzoek naar technieken voor de behandeling van overstortwater

Om ook in de toekomst aan de Europese Kaderrichtlijn Water te kunnen voldoen, moeten voor het verwijderen van visuele vervuiling en van opgeloste stoffen en micro-verontreinigingen nieuwe zuiveringstechnieken worden ontwikkeld en geïntroduceerd Het vinden van een geschikte zuiveringtechniek of een cominatie technieken voor de behandeling van overstortwater is het doel van het onderzoek aan de TU Delft.
14

Relatie filtreerbaarheid en eigenschappen van slib-water mengsel uit full-scale MBR Varsseveld

Membraanvervuiling is de belangrijkste bottleneck voor de toepassing van membraanbioreactoren. Een van de factoren die een rol speelt bij membraanvervuiling is de kwaliteit van het te filtreren slibmengsel. Daarom werd in de periode januari-oktober 2005 de relatie tussen een aantal slibeigenschappen en filtreerbaarheid gevolgd in de communale full-scale. membraanbioreactor van Varsseveld.
26

Afvalwaterzuivering in Nederland voor 1955

Afvalwaterzuivering in Nederland van beerput tot oxidatiesloot is kortgeleden verschenen als RIZA-rapport 2006-011; ISBN 90 36 95 72 73. Dit artikel, hoofdstuk 2 van het boek, geeft de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de dirverse aspecten tot 1954, het ajar dat Oasveer zijn oxidatiesloot introduceerde
37

Aanwenden hemelwater als proceswater in een bedrijf: methodologie en gevallenstudies

Hemelwater wordt steed vker als alternatieve waterbron bestudeerd, meestal als kostenbesparende maatregel of onder druk van de milieuvergunning. Simulatiesoftware biedt hierbij de mogelijkehid om snel en efficiënt verschillende hemelwaterscenario‘s, voor een specifieke case, met elkaar te vergelijken. De simulatiesoftware RAINBOW werd ontwikkeld met als specifieke doel het uittekenen en modelleren van hemelwaternetwerken voor bedrijfsterreinen.
45

Nieuw reactor concept voor slibreductie met aquatische wormen

De behandeling van afvalwater resulteert in de productie van enorme heoveelheden zuiveringsslib. In Nederland wrodt dit slib voornamelijk verbrand. Een biologische aanpak voor het verminderen van de hoeveelheid slib die moet worden getransporteerd en verwerkt is de predatie door aquatische wormen. Dit artikel beschrijft experimenten waarin de toepasbaarheid werd getest van een nieuw reactorconcept voor de reductie van slib met behulp van de aquatische oligochaet Lumbriculus variegatus.