Gehele blad

Opvolging actief slibsamenstelling met behulp van beeldanalyse

Een actief slibsysteem voor biologische afvalwaterzuivering heeft vaak te kampen met licht slibproblemen: een onevenwichtige verhouding van het aantal draden en vlokken, met slechtse slibbezinking tot gevolg. Een belangrijke stap in de strijd tegen licht slib is de ontwikkeling van een objectief bewakingssysteem voor de actief slibsamenstelling.
79

Opvolging actief slibsamenstelling met behulp van beeldanalyse

93

Membraantechnologie in decentrala afvalwaterverwerking

In dit artikel zal met name worden gekeken naar de mogelijkheid om nanofiltratie (NF) of omgekeerde osmose (OR) membranen in te zetten voor de nabehandeling van biologisch behandeld zwart water. Het geproduceerde permeaat van de nabehandelingstap kan of worden geloosd of eventueel worden hergebruikt als drinkwater.
103

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) zal de komende jaren een grote invloed hebben op het waterbeheer binnen Europa. De KRW stelt een kader waarbinnen facetten van het waterbeheer integraal bekeken moet worden. Dit geldt zowel voor oppervlaktewateren als voor grondwater. Typisch aspect is de stroomgebiedbenadering.
131

Ontwerp en kostprijsschatting omgekeerde osmose installaties

Omgekeerde osmose (OO) is een drukgedreven membraan filtratieproces dat toelaat om constituenten tot en met ionen uit water te verwijderen. Het wordt heden teogepast bij de aanmaak en/of behandeling van industrieel proceswater alsmede de conditionering van afvalwaters. In deze publicatie worden parameters zoals osmotische druk, flux en concentratie polarisatie eerst besproken waarna wordt ingegaan op het gebruik van de bestaande OO-ontwerp software.
153

Verslag conferentie specialist group Design, Operation and Cost of Large Wastewater Treatment Plants

De specialist group Design, Operation and Costs of Large Wastewater Treatment Plants van de IWA organiseert iedere vier jaar een internationale conferentie met een eigen profiel. Kenmerkend voor dee conferentie, die van 1 tot en met 4 september 2003 in Praag werd gehouden, was dat, naast de wetenschappenlijke achtergrond, vooral de toepassing in de praktijk aan de orde kwam.