Gehele blad

Nauwkeurigheid debietmeting in deels gevulde leidingen

Gehele blad
5

‘De visie van‘: Hans Schapman

Als hoofd van de afdeling zuiveringstechnologie en riolering bij de sector waterketen bij Waterschap Groot Salland, heeft Hans Schepman een droom. Hij hoopt dat er op de lange termijn een systeem komt waarin de menseheid de waardevolle stoffen die nu worden vernietigd, nuttig kan toepassen. Bijvoorbeeld als bron voor fosfaat en stikstof voor bemesting van voedinggewassen. Hij vertelt zijn ideeën aan François Clemens.
9

Het rioolstelsel van de toekomst

‘Hoe zouden we het rioolstelsel uitbouwen in een utopische stad, waar we zonder randvoorwaarden van nul af aan kunnen starten? ‘Dat was de vraag die ons onlangs werd gesteld. Dit artikel geeft een bloemlezing van de ideeën van de redactieleden Michel Moens, Jean Berlamont, Wicher Worst en Guido Vaes, die vanuit diverse invalshoeken en gedachten hun woorden aan dit papier hebben toevertrouwd.
17

Onzekerheid in voorspellingen van rioolsedimenttransport

Dit artikel beschrijft een aantal van de belangrijkste resultaten en conclusies van een promotieonderzoek van Alma Schellart. Het doel was het ontwikkelen van een methode voor het voorspellen van sedimentatie gedrag in gemengde rioleringssystemen, waarbij systematisch de mate van onzekerheid in de model voorspellingen wordt gekwantificeerd. Objectieven informatie voor reduceren van deze onzekerheid kan dan verstrekt worden vaan de rioolbeheerders.
30

‘De visie van‘: André Dauw

André Dauw was ruim 25 jaar hoofd van de dienst Riolering in de stad oostende, daarna werd hij directeur van de dienst Infrastructuur en Gebouwen. Jean Berlamont sprak met hem, onder meer over het afchrijven van rioolsystemen. "Bij ieder project zou een ‘duurzaamheidsnota‘ moeten worden opgemaakt, waarin aangegeven wordt hoeveel het profject de burger uiteindelijk zal kosten, rekening houdend met onderhoud en levensduur. In veel gevallen zal de keuze voor meer duurzame materialen dan gauw gemaakt zijn.
33

Nauwkeurigheid debietmetingen in deels gevulde leidingen

Steeds meer gemeenten en waterschappen zijn bezig met het opzetten van meetnetten in het te beheren afvalwatersysteem. de combinatie van meten en modelleren geeft informatie over het functioneren van het systeem en kan informatie geven om het toekomstig beleid te bepalen.Dit artikel gaat in op de resultaten van een afstudeeronderzoek naar een kwantificering van de nauwkeurigheid van debietmetingen en het in kaart brengen van factoren die een debietmeting kunnen verstoren.