Gehele blad

Uitdagingen voor Vlaanderen op het vlak van rioleringen

Gehele blad
6

‘De visie van:‘ Guido Vaes

Pas terug uit Féz (Marokko), waar hij een SPI-Water workshop had gecoördineerd over watergerelateerde communicatie tussen wetenschap en beleid (www.spi-water.eu), spraken François Clemens en Jean Berlamont met dr. ir. Guido Vaes, in opvolging van Karel Michielsen sinds het najaar van 2007 het nieuwe redactielid van Rioleringswetenschap
11

De evolutie van de afvalwaterwetgeving

In dit artikel geeft Krystof Krijt een overzicht van de regelgeving met betrekking tot afvalwater die per 1 januari 2008 in werking is getreden en in de loop van 2009 in werking zal treden. Vervolgens worden de veranderingen besproken: Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan lozingen van betrekkelijk schoon water, zoals afstromend hemelwater en grondwater.
26

Uitdagingen voor Vlaanderen op het vlak van rioleringen

In Vlaanderen worden in de loop van 2008 gemeentelijke zoneringsplannen opgemaakt. Deze plannen geven de beleidsvisie weer voor de volgende jaren. Zij geven immers weer in welke gebieden men nog een collectieve zuivering wenst aan te leggen en van welke woningen het afvalwater individueel gezuiverd zal worden.
33

Grip op lozingen

Recent zijn de nodige wijzigingen in de regelgeving over lozingen op de riolering in werking getreden. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken. Daarnaast besteedt Simon Handgraaf aandacht aan de bevoegdheid van de gemeente om in bepaalde gevallen zelf regels te stellen. Verder gaat hij in op de verhouding tussen de gemeentelijke verordening voor lozingen van hemel- en grondwater en de bouwverordening, met name in relatie tot afkoppelen.
43

Ruimetlijke relevantie extreme neerslag

Extreme neerslag is de drijvende kracht achter het ontwerp van afwateringssystemen. Voor de meeste ontwerpberekeningen wordt neerslag gebruikt afkomstig van puntmetingen. Een belangrijke vraag bij het ontwerp van afwateringssystemen is de terugkeerperiode waarvoor het ontwerp wordt uitgevoerd. Guido Vaes gaat onder meer in op de ‘ruimtelijke component‘.
52

Bezinking in ronde leidingen

In Rioleringswetenschap nr. 5 wordt een ontwerpmethode voor ronde (berg)bezinkleidingen besproken. De toepassing bij het dimensioneren van bezinkleiding in een regenwaterstelsel leidde tot onwaarschijnlijk grote rendementen voor een zeer korte leiding. Dit was voor Marcel Reijs aanleiding de bezinkingsformule aan een nader onderzoek te onderwerpen en de uitkomsten te vergelijken met die van andere bezinkingstheorieën.
60

Aanvulling op artikel ‘Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda‘

In het artikel ‘Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda‘ (Rioleringswetenscahp nr. 28) zijn de resultaten van de eerste experimenten met debietmeters in de proefopstelling Breda beschreven. Er is echter geen melding gemaakt van de omstandigheden waaronder de praktijkmetingen zijn uitgevoerd. Om een correcte interpretatie van het resultaat te verkrijgen, vermelden M. Klootwijk, M. Moens en H. de Man deze informatie alsnog.