Gehele blad

Modellering van rioolwaterzuiveringsinstallaties

Gehele blad
217

Exergie in de slibketen

In dit artikel wordt de exergie geanalyseerd van de verschillende ketens voor de verwerking van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib. Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die uit een energiebron gewonnen kan worden door het medium in evenwicht te brengen met zijn omgeving; het is een maat voor de bruikbare energie.
224

Modellering van rioolwaterzuiveringsinstallaties

Voor systemen met biomassa in suspensie waren de eerste modellen gericht op de eenvoudige beschrijving van de biologische verwijdering van organisch materiaal en stikstof in beluchtingstanks. Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in rwzi-modellering na de publicatie van het ASM1-model.
234

Uraniumprecipitatie met het BIOMETEQ proces

Het BIOMETEQ proces, ontwikkeld door Paques BV, maakt gebruik van Sulfaat Reducerende Bacteriën voor verwijdering van zware metalen. Metalen zoals uranium worden gereduceerd naar een onoplosbare vorm, metalen zoals nikkel vormen een neerslag met biologisch gevormd sulfide. In de huidige trend van dalende lozingsnormen voor metalen, vormt het BIOMETEQ proces een oplossing.
242

BeslissingsOndersteunend Systeem voor de selectie van de Beste Beschikbare Oplossing

De Nayer Instituut heeft een BeslissingsOndersteunend Systeem (BOS) ontwikkeld, om op de specifieke afvalwaterproblematiek van vele kleine Vlaamse ondernemingen een antwoord te bieden en een bruikbare tool ter beschikking te stellen. Deze werd gevalideerd aan de hand van een aantal casestudy‘s op afvalwaters van verschillende KMO sectoren.
252

Membraanfiltratie van affluent op praktijkschaal

In Nederland wordt huishoudelijk afvalwater steeds verdergaand behandeld. In de jaren ‘80-‘90 zijn de rioolwaterzuiveringsintallatie‘s geoptimaliseerd voor verwijdering van met name organische zuurstofverbruikende stoffen. Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn water zijn extra zuiveringsinspanningen voor rwzi‘s vereist om per 2015 een goede chemische en ecologische toestand van het ontvangende watersysteem te garanderen.
267

Verslag 10th IWA-congres Wenen

Onlangs werd in Wenen de 10th IWA Specialised Conference Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plant gehouden. Het is traditie om deze conferentie afwisselend in Wenen, Budapest en Praag te organiseren. Een overzicht van trends en opvallende bijdragen.