Gehele blad

Nat pak halen bij renovatie rioolgemaal

Gehele blad
5

Berichten

- Paques Holding genomineerd voor Koning Willem I Prijs
- BOB
- Jamaicaanse homojongeren mogen in het riool wonen
- Geld stinkt
7

Samenwerking kan ook leuk zijn

Samenwerking, al dan niet gedwongen, is een heet hangijzer in de watersector. Dat samenwerken ook leuk kan zijn, bewijzen gemeente Hellevoetsluis, vandervalk degroot en ingenieursbureau Leitec. Deze partijen leerden veel van elkaar, omdat er op de kennis van de markt vertrouwd werd. De opdrachtgever liet de opdrachtnemer het (denk)werk doen. Deze nieuwe manier van werken beviel erg goed en een complexe reinigings- en inspectieronde is dan ook naar volle tevredenheid verlopen.
11

Ten Velde met van der Velde: Vreemd vermogen is vreemde gedachte bij riolering

Eén van de beste methoden om de rioolheffing voor toekomstige generaties betaalbaar te houden, is door over te stappen van langjarig afschrijven met bijbehorende hoge rentelasten naar direct afboeken vanuit recent vergaarde middelen. Ik was daarover onlangs in gesprek met een rioleringsbeheerder. Op een gegeven moment noemde hij dat het economisch gezien soms gunstig is om vreemd vermogen aan te trekken. Is dat nou een goede of een vreemde gedachte?
12

Minder rompslomp... dankzij lump sum

Geen discussies meer over moeilijk te reinigen riolen, de werkelijke lengte van de rioolstrengen, de bereikbaarheid en de aangetroffen vervuilingsgraad. Dit klinkt de meeste gemeenten als muziek in de oren. De gemeente Veenendaal heeft een bestek op de markt gezet op basis van lump sum. In die contractvorm wordt een vast bedrag voor het reinigen, het inspecteren en het afvoeren en verwerken van uitkomend slib vastgelegd.
14

Duikers Delfzijl zaten in de put

Gemeente Delfzijl heeft duikers ingezet om een storing van een rioolgemaal op te lossen. Het gemaal is gelegen bij een haventerrein en vereiste een bijzondere aanpak, omdat het om een zeer kleine ruimte ging. De gemeente schakelde voor deze spoedklus de hulp in van Dusseldorp Rioolservice. Dirk Braaksma, civiel technisch medewerker belast met het beheer openbare ruimte en de telemetrie, van de gemeente en Richard Ydema, vestigingsleider van Dusseldorp in Midwolde, blikken terug op de aparte operatie.
16

Eindhoven injecteert innovatief

Gemeente Eindhoven moest ruim twintig kilometer stamriolering reinigen en inspecteren. Een pittige klus, want het stelsel was er niet best aan toe en moest hoognodig gerepareerd worden. De vraag was hoe, want het ging niet om een doorsnee klus. De gemeente schakelde hulp van buitenaf in en die samenwerking leverde een bijzondere innovatie op. Het injecteren met een injectiehars in de lekkages en de combinatie met het opvullen van de ontstane uitspoelingen buiten de rioolbuis bleek de oplossing voor het probleem te zijn.
18

Stichting RIONED belicht Benchmark

Het is op een lenteachtige dag in februari als de redactie op kantoor van Stichting RIONED in Ede in gesprek gaat met Hugo Gastkemper en Eric Oosterom. Gastkemper is de directeur van dit kenniscentrum voor de rioleringssector, terwijl Oosterom daar als projectmanager verantwoordelijk is voor de uitgevoerde benchmark. Het verschijnen van het grote eindrapport van deze benchmark vormt de aanleiding voor dit gesprek.
20

Effect van zuiver rekenen laat zich gelden

Tariefberekeningen voor de rioolheffing vinden meestal plaats op basis van een vast prijspeil. Daarbij wordt het afwaarderen van afschrijvingstermijnen vaak over het hoofd gezien. Het gevolg is dat te hoge kapitaallasten worden meegenomen en het tarief dus te hoog uitvalt. Feitelijk is er dan sprake van ‘overdekking‘, wat strikt genomen niet is toegestaan.
22

Samenwerking waterketen

In het Bestuursakkoord Water is afgesproken in de regio samen te werken in het beheer van het stedelijk watersysteem en de waterketen. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het complex en veeleisend. Vereniging VPB sprak over samenwerking met kenniscoach van Stichting RIONED Eric Lanooy die ook beleidsadviseur Water en Riolering bij de gemeente Assen is.
24

Racen op rioolslib

In de toekomst rijdt iedereen in wat je neerbuigend een ‘schijtauto‘ kunt noemen. Dat is geen apocalyptische visie, maar juist een droomscenario. De autoindustrie voert momenteel heftige discussies over de brandstof van de toekomst. Het zou zomaar kunnen dat benzine, diesel en elektriciteit vervangen worden door fecaliën. Menselijk mest moet motoren aandrijven.
26

Miljarden opzij gezet voor dijkverbeteringen

De komende (tientallen) jaren moeten de waterschappen aan de bak om ervoor te zorgen dat alle zwakkere dijken verbeterd worden. Men heeft het effect van zandwegspoeling (piping) onderschat. Waterschap Rivierenland staat voor een opgave van 203 km, want er moet geanticipeerd worden op klimaatverandering en alle daarbij gepaarde gevolgen. Denk dan aan extreme neerslag en een stijgende zeespiegel.
29

Water volgens Wouter: Energie: Nog minder?

Minder energie gebruiken is goed. Voor het milieu en voor de portemonnee. Maar geldt dat altijd? Moeten we elke kans om energie te besparen of ‘terug te winnen‘ aangrijpen? Het energiegebruik in de waterketen is al behoorlijk laag. Moet het nóg minder?
30

Schotsgek: rare rioolvondsten

Niet alleen in Nederland worden rare dingen in het riool gegooid. Ook in Schotland kan men er wat van. Om het publiek duidelijk te maken dat een toilet geen veredelde pedaalemmer is, is waterbedrijf Scottish Water bezig met een campagne om de bevolking erop te wijzen dat niet alles in het riool kan. Deze actie moet ervoor zorgen dat er jaarlijks 40.000 minder verstoppingen plaatsvinden.
32

Gemeente Breda wil leren van ongeval in Wetteren

Vorig jaar mei was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Het ongeval maakt pijnlijk duidelijk dat er nog veel verbeterd kan worden rondom de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gemeente Breda heeft naar aanleiding van deze ramp een verkennend onderzoek gedaan naar preventieve maatregelen. Het gaat om oplossingsrichtingen of concrete maatregelen die voorkomen dat bij een groot ongeval toxische stoffen via het riool in huizen komt.
35

Focus op waterkwaliteit

Het Duitse IT-bedrijf Kisters AG is gespecialiseerd in waterbeheer en heeft het softwarepakket verbeterd. Wiski - zoals het meetgegevensmanagementsysteem heet - verwerkt nu ook metadata. Daarnaast wordt ook informatie rond de fysisch-chemische waterkwaliteit samen met de gebruikelijke hydrologische waarden verwerkt. Het systeem is bedoeld voor overheden en onderzoeksinstellingen.
36

Productinfo

- Nieuwe directeur Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
- Dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stopt
- Neve nieuw team voor Jung Pumpen
- ACO lanceert nieuwe sleufgoten
- De Nooij Pompinstallaties bestaat honderd jaar
- RIDGID introduceert draadsnijmachines
- Van der Velden Rioleringsbeheer neemt BEMO over
- Agenda