Gehele blad

Sleufloze technieken nog te weinig toegepast

Gehele blad
4

Berichten

- Terrorismebestrijding vanuit het riool
- Spijkerhard bewijs tegen sanitaire schurk
- Torenhoge kosten rioolvervanging
- Huiseigenaren: goed riool voorkomt problemen
Extra inzet nodig voor aanpak hevige buien
- Vervuild water in riool Nistelrode geloosd
8

NSTT No - Dig Dag 2014

De voordelen van sleufloze tech- van werken met minder hinder. nieken zoals relining en horizontale boringen zijn bekend, maar er wordt door opdrachtgevers en -nemers nog te weinig gebruik van gemaakt. Onbekendheid met het materiaal en het ontbreken van kennis zijn daar debet aan. Door vaker voor innovatie te kiezen en meer risico’s te nemen, kunnen de technieken frequenter ingezet worden. Dat waren enkele conclusies bij de NSTT No-Dig Award uitreiking, die onlangs plaats vond.
12

Uitgekookt of uitgecoket idee?

De Vlaamse stad Lier vormt het decor van een innovatief onderzoeksproject waarin naar drugsresten in afvalwater wordt gezocht. Gedurende drie maanden werd afvalwater uit Lier onderzocht op drugsresten en loopt een enquête waarin naar het drugsgebruik van de Lierenaren wordt gevraagd. Het project is een samenwerkingsverband tussen universiteit UAntwerpen, waterzuiveringbedrijf Aquafin en de stad.
15

Neveneffecten Ideaal Complex schuldpositie gemeente

Veel gemeenten activeren hun rioleringsinvesteringen, wat leidt tot steeds hoger oplopende lasten en dus tot een hogere rioolheffing. Direct afboeken van investeringen op basis van het Ideaal Complex pakt in principe voordeliger uit, omdat nieuwe rentelasten worden tegengegaan. Of dit voordeel op de korte termijn al tot een lagere rioolheffing leidt hang af van de huidige boekwaarde.
17

Repeterende renovaties? Direct afboeken!

Onlangs was ik bij een gemeente in gesprek over de wijze van afschrijven van rioolrenovaties. Een man met financiële achtergrond betoogde dat annuïtaire afschrijving het beste was vanwege het mooie vlakke verloop van de lasten in de tijd. Ik wil met hem meegaan als het gaat om een investering met een eenmalig karakter, maar niet als het gaat om investeringen met een repeterend karakter zoals bij rioolrenovaties.
18

Thema’s Riolering

Vakblad Riolering diept per nummer een thema uit dat van alle kanten belicht wordt. Dat gebeurt in de vorm van artikelen, opinies en interviews. Ons vakgebied is erbij gebaat dat kennis en ervaring worden gedeeld. U kunt uw visie naar de redactie mailen in de vorm van een brief, artikel of betoog. Als u er zeker van wilt zijn dat uw artikel in een bepaald themanummer opgenomen wordt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de redactie. Als het artikel interessant genoeg bevonden wordt voor het nummer in kwestie, kan er een plekje gereserveerd worden. Vanwege de beperkte ruimte en het grote aanbod kan niet elk artikel meegenomen worden. Voorkom teleurstelling en zorg ervoor dat u uw artikel tijdig onder de aandacht brengt. Een artikel mag rond de 600 woorden tellen voor 1 pagina of circa 1.200 woorden voor 2 pagina’s. De artikelen moeten in een Word-bestand worden aangeleverd. De illustraties mogen als jpg-bestand in hoge resolutie (300 dpi) verstuurd worden. U kunt uw bijdragen mailen naar frank.vd.ven@holapress.com.
23

Oplossingen vinden door samenwerking

De riolering in gemeente Boxtel was aan vervanging en uitbreiding toe. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de gemeente heeft met een kwetsbare zandbodem te maken. Ook grondwaterregulering was erg belangrijk. Door de samenwerking met de markt te zoeken, heeft de gemeente de oplossing gevonden. Permeobuizen reguleren nu de grondwaterstand en een combinatie van de Columbuis en Metromax zorgt voor de afvoer van het rioolwater.
26

Gemeenten: Uitbesteden aan aannemers

VolkerWessels lanceert een nieuw initiatief voor samenwerking met gemeenten. Op basis van meerjarige prestatieafspraken wordt al het beheer en onderhoud voor de totale openbare ruimte uit handen genomen. De aannemer krijgt middels meerjarige prestatieafspraken de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden. Het concept is ontwikkeld door dochteronderneming de M.J. Oomen Groep.
29

De omslag

Op 26 augustus 2010 viel de regen op veel plaatsen in Nederland met bakken uit de lucht. Dat was ook in Deventer het geval. Er viel die dag zo’n 100 mm regen. Het water klotste over de stoepranden en tunnels liepen onder. De enorme buien waren voor de gemeente aanleiding om grote prioriteit te geven aan het klimaatbestendig maken van de stad.
32

Bufferbekkens voor sociale woningen geplaatst

Op de site van de Stadszalen van het Vlaamse Sint- Niklaas is een bufferbekken gebouwd. Dit bekken heeft een buffervolume van 100 m3, zodat regenwater indien nodig vertraagd afgevoerd kan worden. In totaal zijn er circa tachtig woongelegenheden gecreëerd op de site. De meeste daarvan zijn sociale huurwoningen, waar tegenwoordig een grote vraag naar is.
33

Evaluatie aanleg glasvezel via drukriolering

Uit onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel is gebleken dat de techniek waarmee glasvezel door drukriolering wordt aangelegd, goed toepasbaar is. Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de provincie de eerste ervaringen met deze techniek geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie was om de ervaringen van de eerste projecten waarin glasvezel door drukriolering is gelegd beschikbaar te stellen aan nieuwe initiatiefnemers voor breedband ten behoeve van hun keuze voor de aanlegtechnologie.
35

Fijnzeefinstallatie voorkomt uitbreiding RWZI

Omdat steeds meer rioolwater op de zuivering in Aarle-Rixtel binnenkomt, is het nodig de zuiveringscapaciteit te vergroten. In plaats van een kostbare traditionele uitbreiding komt er een duurzame én goedkopere oplossing: een fijnzeefinstallatie.
36

Productinfo

- Bruggenbouwers winnen Award
- Minder regels voor veilig en effectief waterbeheer
- Reuring in Rioleringsland
- Wateroverlast stoppen bij de drempel
- Bestrijden stankoverlast