Gehele blad

Project Fuzzy Afvalwaterketen

gehele blad
4

Berichten

- Waterschap zet in op schone sloten
- Rioolreiniging in Lelystad: koud kunstje
- Nevele moet veel geld ophoesten
- Lingewaard ‘ontdekt’ 150 kilometer riool
- Innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologie gaat grens over
- Rioolbeheerders in Britse Boston lanceren bewustwordingscampagne
- Londen: Berg je voor berg vet
8

Real-time monitoring grondwaterstandverlaging

In Spakenburg is een deel van de riolering vervangen in straten met deels historische bebouwing. De (bemalings) werkzaamheden moesten worden uitgevoerd in een omgeving die gevoelig is voor zettingen en schade aan bebouwing. Om de kans op omgevingsschade, schadeclaims en imagoschade te beperken, is voor proactieve monitoring gekozen.
11

Project Fuzzy Afvalwaterketen

Om beter gebruik te maken van de aanwezige bergbezinkbassins en daardoor het overstortvolume van rioolwater te verminderen , besloten de gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen de waterzuivering en de riolering als één systeem te beschouwen. Dit samenwerkingsverband heet Project Fuzzy Afvalwaterketen. Er is namelijk gekozen voor het werken met ‘fuzzy control’. Die methode zorgt ervoor dat processen automatisch gecontroleerd en gestuurd worden. Het project toont aan dat wanneer riolering en waterzuivering als één afvalwatersysteem worden aangestuurd er duidelijke verbeteringen te behalen zijn.
14

Werken als één grondwaterbedrijf

Sinds september 2014 is het grondwatermeetnet van vijf samenwerkende gemeenten in het Waterportaal Zuid-Oost Brabant operationeel. De oprichting van dit meetnet is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen gemeenten, Waterschap De Dommel, Brabant Water en het adviesbureau ARCADIS.
16

Dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Topfunctie

Gerhard van den Top is sinds november actief als dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De nieuwbakken dijkgraaf heeft veel ervaring in de watersector. Als oud-wateringenieur, met de aandachtsgebieden irrigatie en watermanagement, werkte hij de eerste tien jaar van zijn loopbaan als universitair docent bij het Centrum voor Milieukunde in Leiden.
17

Lokaal repareren als alternatief voor vervangen

Het is dinsdag en de najaarszon doet zijn best ons te laten vergeten dat de winter eraan komt. We lopen na de lunch naar een werk in uitvoering, want het is altijd leuk om even buiten te gaan kijken. In de sleuf wordt een nieuwe grote buis aangelegd en deze geeft meer berging en afvoercapaciteit en leidt het overstortwater naar een waterloop. Op de kant liggen de oude, afgedankte eivormige riolen. Het gesprek komt op een gegeven moment terecht bij de oude buizen, reparaties en risico’s.
18

Anders omgaan met regenwater in de tuin

Infiltratie komt de grondwaterstand ten goede en voorkomt dat regenwater de vaak verouderde openbare riolering doet verzadigen, met overstromingen tot gevolg. Elke burger kan een steentje bijdragen om dit te voorkomen. Vanuit de Vlaamse wetgeving komen er meer en meer verplichtingen om regenwater op het eigen perceel te bufferen en te laten infiltreren. Dankzij het ACO Garden Infiltration Line infiltratiesysteem kun je slim omgaan met regenwater op de meest praktische manier. Het productconcept is volledig in lijn met de Vlaamse verordening uitgewerkt.
20

IKT test kwaliteit putrenovatiesin de praktijk

IKT (instituut voor ondergrondse infrastructuur) is gestart met een grootschalige kwaliteitstest voor putrenovaties. Het doel van deze proef is om meer inzicht te krijgen - en conclusies te kunnen trekken - over kwaliteitsaspecten van renovatiesystemen die worden gebruikt bij het renoveren van inspectieputten. Daarbij is aandacht voor de kwaliteit van de bestaande ondergrond en de kwaliteit van het renovatiesysteem.
22

Aquafin reikt Awards uit

Begin oktober reikte het Vlaamse waterbedrijf Aquafin zijn jaarlijkse awards uit aan de partnerbedrijven die het meest kwaliteitsvol, veilig en omgevingsvriendelijk werken. Dit jaar viel de eer te beurt aan aannemer Desot uit Boezinge en ingenieursbureau Astro- plan uit Aalst. Met de award-uitreiking onderstreept Aquafin zijn streven naar een volwaardig partnerschap met de studiebureaus en de aannemers die regelmatig voor het waterbedrijf werken.
23

Contactloos uitlezen van data met bluetooth

I-Real maakt al jaren gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van draadloze communicatie en dataverzameling. Om (toekomstige) gebruikers uitgebreide mogelijkheden te bieden in hun keuze voor de juiste logger, gaat het bedrijf haar RealSense productlijn voor niveaumetingen uitbreiden met een bluetooth logger.
24

Applicatie voor verduurzaming

Energiebesparing en duurzaamheid zijn onderwerpen die hoog op de agenda van gemeente Groningen staan. Rioolbeheerder Harm Klopman maakt sinds enige tijd gebruik van een gebruiksvriendelijke frequentieregelaar voor rioolpompen. Mous Waterbeheer en Danfoss ontwikkelden een applicatie waarmee flink op energie bespaard kan worden.
26

Informatiestroom

Watersamenwerking Nederland-Duitsland

Ondanks de sterk verschillende structuren is er een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse leveranciers ontstaan op het gebied van watervoorziening. De samenwerking is opgezet in het kader van het INTERREG IV A-project. Onlangs vond in het Duitse Bocholt een bijeenkomst plaats waar circa 40 ondernemers uit Nederland en Duitsland elkaar ontmoetten.
28

Ontluchting hemel- en vuilwaterstelsel voorkomt wateroverlast

Op twee locaties in de kern Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze) is in de afgelopen jaren als gevolg van hevige neerslag (met een intensiteit van meer dan 50 mm/h) frequent wateroverlast voorgekomen. Dit is opmerkelijk, omdat in de periode 2006-2008 het hemelwater op beide locaties van het gemengde stelsel was afgekoppeld om wateroverlast te voorkomen. De gemeente heeft na enkele bijeenkomsten met bewoners en ondernemers besloten om onderzoeken uit te voeren teneinde de oorzaken, oplossingen en maatregelen concreet in beeld te krijgen.
31

Veranderend speelveld

Het speelveld in onze sector verandert. Enkele voorbeelden: Er wordt meer samengewerkt en in die samenwerkingsverbanden wordt meer zelf gedaan. De formatie voor Riolering en Stedelijk water binnen adviesbureaus is fors gekrompen en het aantal ZZP’ers is toegenomen. Wat betekent dat voor nu en later?
32

Wet van Murphy bleef uit

In de gemeente Peel en Maas is onlangs een bijzonder reliningsproject afgerond. In de Maasstraat in Baarlo moest een overkluisde beek gerenoveerd worden. Het project was speciaal, omdat de overkluizing zowel onder gemeentelijk als privaat eigendom gelegen is. Daarnaast moest de afvoer van de beek gewaarborgd blijven, had men met een hoge grondwaterstand te maken en vond er tijdens de werkzaamheden een kermis plaats. Door een goede samenwerking van alle partijen is het karwei – ondanks de tijdsdruk - succesvol afgerond.
35

Rioolvervanging met oog voor de omgeving

Veel rioolstelsels in binnenstedelijke gebied zijn verouderd en aan vervanging toe. De aanleg van een nieuwe riolering gaat niet zonder slag of stoot. Gemeentes kiezen steeds vaker voor een zorgvuldige voorbereiding. Ingenieursbureau Fugro start met een inventarisatie naar de mogelijke risico’s voor de omgeving.
37

Productinfo

Waterschappen doen verslag: Grote opgave, beperkte lastenstijging
Wiltec int ISO certificaten