Gehele blad

Weten gemeenten eigenlijk wel hoezeer hun riooloverstorten vervuilen?

- Berichten
- Weten gemeenten eigenlijk wel hoezeer hun riooloverstorten vervuilen?
- CAPWAT, Community of Practice
- Stijgende rioolheffingen: vervelend maar noodzakelijk
- Wie betaalt de wateroverlast?
- Juridische aspecten van hemelwater in de woning
- Samenwerking tussen rioolbeheerders in de waterketen loont
- Ten Velde met van der Velde
- Themabijeenkomst ‘Klimaatklaar?‘, een terugblik met de blik vooruit
- Geen klimaatstress in Houten
- Rioolvreemd water; opgespoord!
- Water volgens Wouter

Vlaams katern
- Vlario brengt de Vlaamse rioleringswereld samen
- Productinfo
4

Berichten

Minder drinkwater in het riool
Doorbraak riothermie Nederland Vlaanderen
Bosschenaren hergebruiken eigen afvalwater
Rioolwater zuiveren van geneesmiddelenresten
Meer plonsplekken in Amsterdam
Rioolcapaciteit al vliegend bepalen
6

Weten gemeenten eigenlijk wel hoezeer hun riooloverstorten vervuilen?

Vanaf het moment, dat het vakblad Riolering in 1995 in de Jaarbeurs in Utrecht zijn symposium Riooloverstorten organiseerde, zijn er weinig onderwerpen in de rioleringssector, waarover zóveel geschreven is. De vele onderzoeksrapporten, beschouwingen en nieuwsartikelen – de zoekmachines op het internet staan er bol van – doen geloven, dat er nauwelijks een aspect onderbelicht kan zijn. Maar schijn lijkt ook hier te bedriegen. De Wageningse onderzoeksjournaliste Geesje Rotgers dook in de materie van de riooloverstorten en kwam tot de ervaring, dat er weliswaar veel over is geschreven en er veel betrokkenen zijn die zich over de materie hebben gebogen, maar dat er omgekeerd evenredig minstens zoveel ontbreekt aan de gepresenteerde cijfers, voor zover die er al zijn. Een zoektocht naar de feiten rond riooloverstorten.
8

CAPWAT, Community of Practice

Met enige regelmaat komt in het kader van de CAPWAT Community of Practice een aantal deskundigen bij elkaar om hun onderzoek toe te lichten op het gebied van onder meer afvalwater(transport). Op dergelijke bijeenkomsten delen zij hun kennis met de bezoekers van de bijeenkomst. Hoofdredacteur Gerrit de Leeuw bezocht de jongste bijeenkomst van medio maart en licht hieronder een aantal voordrachten toe. Het resultaat? Een actuele blik op de relatie tussen riolering en wetenschap.
11

Stijgende rioolheffingen: vervelend maar noodzakelijk

Dit jaar harken de Nederlandse gemeenten gezamenlijk negen miljard euro binnen aan OZB, riool- en reinigingsheffingen. Voor het vijfde jaar op rij stijgen de gemeentelijke heffingen daarmee sterker dan vooraf afgesproken. De rioolheffingen brengen in 2016 naar verwachting 1,6 miljard euro op, ruim 2 procent meer dan in 2015. In de afgelopen vijfentwintig jaar is de stijging van de rioolheffingen echter niet zo laag geweest. De afgelopen jaren stegen de rioolheffingen al minder hard dan daarvoor. Dit komt vooral doordat steeds meer gemeenten de kosten van het riool al bijna volledig dekken uit de opbrengst van de rioolheffing en gemeenten niet extra mogen innen. Maar dat de rioolheffingen de komende jaren verder zullen stijgen, is onvermijdelijk volgens veel partijen. De ruim 123.000 kilometer aan riolering in de Nederlandse bodem moet tenslotte beheerd (onderhoud, reparatie, renovatie of vervangen) worden.
13

Wie betaalt de wateroverlast?

Hoewel er dit jaar gemiddeld zeker niet méér regen is gevallen dan in voorgaande jaren laaide toch de discussie op of gemeenten niet ook mede-verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor wateroverlast bij particulieren. Terwijl de politiek verdeeld is, weten burgers en waterdeskundigen het zeker: gemeenten kunnen zich niet afzijdig houden en zijn in een aantal gevallen zelfs schuldig aan de wateroverlast. Kortom, wordt het niet tijd, dat gemeenten hun verantwoordelijkheid voor wateroverlast op particulier terrein nemen? Een aantal stellingnamen. “Ieder moet water van zijn eigen terrein afvoeren zonder ‘de buren’ te belasten. De gemeente is ook gewoon een grote grondeigenaar. Ze heeft de verantwoordelijkheid haar particuliere ‘buren’ te vrijwaren van wateroverlast die op haar terrein ontstaat.” “Bovendien heeft de gemeente een aannameplicht. De burger moet wel ergens heen kunnen met overtollig water.”
15

Juridische aspecten van hemelwater in de woning

Verongelijkte burgers weten steeds vaker de media aan hun kant te krijgen. Maar wie is echt verantwoordelijk als hemelwater in de woning loopt? Dat was de kernvraag bij de KWN bijeenkomst op 31 maart. Het korte antwoord? Burgers hebben zelf ook hun plichten en voorlichting is daarom cruciaal.
16

Samenwerking tussen rioolbeheerders in de waterketen loont

Het Bestuursakkoord Water schrijft voor dat gemeenten in Nederland moeten besparen op kosten. En dan met name op de meerkosten. Samenwerking tussen verschillende gemeenten, die geografisch dicht bij elkaar liggen, ligt voor de hand. Niet alleen op bestuursniveau vindt samenwerking plaats. In de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben de rioolbeheerders de handen ineen geslagen en samen een plan van aanpak gemaakt en een Europese OMOP (overeenkomst met open posten) aanbesteed voor rioolreiniging en inspectie.
18

Hemelwater afkoppelen bij één kolk

Onlangs was ik betrokken geraakt bij een dag in de Achterhoek over ruimtelijke adaptatie. Dat is een modern begrip waarmee onder meer wordt bedoeld dat we ruimtelijke maatregelen moeten nemen om ons klaar te maken voor het veranderende klimaat. Een hoogtepunt van de dag was voor mij het moment waarop alle deelnemers even mochten meehelpen met het kleinschalig afkoppelen van hemelwater. Kijkt u even met mij mee naar dit essentiële detail in onze rioleringszorg.
19

Themabijeenkomst ‘Klimaatklaar?‘, een terugblik met de blik vooruit

Donderdag 10 maart 2016 was het zover. Het samenwerkingsverband Water Regio Achterhoek organiseerde in Lichtenvoorde de themabijeenkomst ‘Klimaatklaar?‘. De nadruk van de dag lag op bewustwording. Bestuurders, managers en medewerkers van Groen, Civiel en Ruimtelijke Ordening bij gemeenten, waterschap en woningcorporaties werden geënthousiasmeerd om een bijdrage te leveren voor de klimaatadaptieve stad. Het is van belang dat er samen wordt nagedacht over de inpassing van klimaatbestendige maatregelen.
22

Geen klimaatstress in Houten

Wat krijg je als je een enthousiast bestuur koppelt aan 30 jaar gemeentelijke rioleringskennis- en ervaring, ondersteuning op maat en de basis op orde is? Juist, een verfrissende aanpak voor het omgaan met meer extreme neerslag. In gemeente Houten ligt er als gevolg van deze cocktail en de benodigde lef een basisrioleringsplan-plus en een water- en rioleringsplan. Geen verplichte invuloefeningen, maar plannen die inzicht geven waar de gemeente, waterbeheerders en inwoners van Houten de komende jaren mee aan de slag kunnen. Samen staan ze aan de lat om situaties zoals in 2014 te voorkomen. Toen was het kantje boord bij een forse regenbui en plaatste het onderwerp zich vanzelf op de bestuurlijke agenda.
24

Rioolvreemd water; opgespoord!

In februari heeft Samenwerking Afvalketen Zeeland (SAZ ) samen met Stichting RIONED en STOWA een infographic gepresenteerd over rioolvreemd water. (www.stowa.nl/Upload/stedelijk waterbeheer/ rioolvreemdwater_infographic.pdf). Rioolvreemd water is water dat niet in een bepaald riool thuis hoort. Hierbij kan gedacht worden aan inkomend grondwater, foutieve aansluitingen op het regenwaterstelsel, foutieve aansluitingen op het vuilwaterstelsel, inlopend oppervlaktewater en illegale/onbekende lozingen. Rioolvreemd water is vaak ongewenst en brengt kosten met zich mee. Opsporen en verhelpen van rioolvreemd water is in de praktijk gelukkig vaak goed mogelijk. Om hier een indruk van te krijgen is in dit artikel van 4 veel voorkomende typen van rioolvreemd water een voorbeeld gegeven uit de praktijk. Mogelijk speelt dit ook bij u, dus doe er uw voordeel mee!
27

Doelmatigheid doet weleens pijn

Rondom het Bestuursakkoord Water, samenwerking, benchmarks en wat al niet meer sloeg de klok de afgelopen jaren vaak ‘doelmatigheid’. Dit begrip kreeg een lading van ‘dan is het altijd goed’ - volgens mij te vaak zonder dat die doelmatigheid ook echt werd onderbouwd. Doelmatigheid kan een mooi woord zijn om je achter te verschuilen, om vragen te pareren. Maar in de praktijk kan het best lastig zijn om voor échte doelmatigheid te kiezen.
29

Vlaams katern

Vlario brengt de Vlaamse rioleringswereld samen
Rotterdam haalt mijlpaal 190 km rioolvervanging in vijf jaar
Met rioolwater drugsgebruik analyseren
Wedstrijd voor toiletverbetering
Ongesaneerd riool berokkent veel schade
Hemelwaterafvoer versus verkeersveiligheid
RIONEDinnovatieprijs 2016 voor Xylem
Kweeksysteem ontlast riolering
Aanvulling Mous Energy Drive 2.0