Gehele blad

Microvervuiling in hemelwater, weet wat je managen moet

- Berichten
- Microvervuiling in hemelwater, weet wat je managen moet
- Uitwerking hemelwaterzorgplicht gemeente Cranendonck
- Ten Velde met van der Velde
- Hoe ziek(makend) is afgekoppeld hemelwater?
- Masterclass ‘Klimaatbestendig inrichten’ voor iedereen
- Reactie op ‘energiefabriek‘
- Matrix HEMELWATERSYSTEMEN
- Uniformiteit door risico gestuurd beheer
- Leven op Daken ontwikkelt nieuw concept voor groen-blauw dak
- Stichting RIONED: ‘Vraag te veel betaalde energiebelasting terug’
- Uitgebreid onderzoek naar functioneren regenwatervoorzieningen
- Nieuwe neerslagreeksen waterbeheer toegelicht
- Bedrijfsnieuws
4

Berichten

Rectificatie
Lectoraat Ruimtelijke Transformaties voor Floris Boogaard
Op zoek naar drugs in het riool
Hugo Gastkemper blikt terug op RIONED-dag
‘Grolsch niet verantwoordelijk voor stijging grondwater
Plan in de maak tegen wateroverlast in parken
Kunstmest uit poep en plas uit Nijkerk
Twee miljoen voor fosfaatwinning uit afvalwater
GroenLinks Utrecht wil second opinion wateroverlast
Lespakket ‘Over de pot en de put‘ groot succes
8

Microvervuiling in hemelwater, weet wat je managen moet

Van al het afstromende hemelwater uit Berlijn word jaarlijks 74% (of 44 miljoen m3 ) verregaand onbehandeld direct geloosd op het oppervlakte water. Afstroming van stedelijk hemelwater is hier de grootste onbehandelde bron met potentieel hoge vrachten aan microvervuiling naar stedelijk water. De druk naar inzicht met betrekking tot dit onderwerp neemt toe. Vanuit de Kaderrichtlijn water (KRW) bijvoorbeeld, ook druk omdat er nauwelijks kennis beschikbaar is over de omvang van het probleem. Maar misschien is er helemaal geen probleem.
10

Uitwerking hemelwaterzorgplicht gemeente Cranendonck

Sinds 2008 hebben gemeenten de wettelijke zorgtaak voor de duurzame en doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Cranendonck samen met waterschap de Dommel het hemelwaterbeleid geleidelijk uitgewerkt.
11

Hemelwaterlabel

Het valt mij op dat veel mensen niet weten hoe de weg is van het hemelwater dat valt op hun eigen dak. Het gaat de regenpijp in en daarna houdt de kennis op. Ik heb het niet over vakgenoten. Die kennen termen als gemengd of gescheiden rioolstelsel en die weten dat de rwzi een ander ding is dan de zuivering voor het drinkwater. Maar doorsnee mensen weten dit soort zaken meestal niet.
13

Hoe ziek(makend) is afgekoppeld hemelwater?

Van termen als besmettelijk, toxisch en kankerverwekkend word je niet vrolijk. En als die dan ook nog worden gebruikt, in verband met het hemelwater dat terechtkomt in onze stadswateren, vijvers en wadi’s, dan is er duidelijk iets aan de hand.
14

Masterclass ‘Klimaatbestendig inrichten’ voor iedereen

Een masterclass ‘klimaatbestendig inrichten’. Niet voor één type specialist, nee, juist voor alle denkbare disciplines in de openbare ruimte. Zowel buiten als binnen. Deze thematische en procesmatige kijk, met klimaatadaptatie als onderlegger, leverden de gemeente Hoogeveen en Waterschap Drents Overijsselse Delta veel brede kennis op in de eigen organisatie.
17

Reactie op ‘energiefabriek‘

18

Matrix hemelwatersystemen 2016

20

Uniformiteit door risico gestuurd beheer

Binnen het samenwerkingsverband RIVUS wordt mechanische riolering onderhouden door de gemeenten, het waterschap of een marktpartij. De basisgedachte is dat (wellicht) op termijn met één of enkele team(s) voor het hele gebied kan worden geopereerd.
25

Leven op Daken ontwikkelt nieuw concept voor groen-blauw dak

Leven op Daken ontwikkelt samen met ZinCo Benelux en AquaCo een groendak met waterbuffering, waterberging en waterreiniging. Door het dak multifunctioneel in te zetten als groen-blauw gebruiksdak alsook voor hergebruik van het gereinigde regenwater (blus-, spoel en sproeiwater), wordt de piekbelasting tijdens heftige buien op het riool sterk verminderd.
26

Stichting RIONED: ‘Vraag te veel energiebelasting terug’

Vorig jaar heeft de staatssecretaris van Financiën de uitvoeringsregeling voor de energiebelasting herzien. Volgens Stichting RIONED kan te veel betaalde energiebelasting over de afgelopen vijf jaar worden teruggevraagd. Op haar website wordt uit de doeken gedaan waarom.
28

Uitgebreid onderzoek naar regenwatervoorzieningen

De eerste wadi’s (water afvoer, drainage en infiltratie van regenwater) en doorlatende verharding zijn al enkele decennia geleden geïmplementeerd in Nederland. Veel gemeenten en waterschappen vragen zich af of deze regenwatervoorzieningen nog goed functioneren na al die jaren en of onderhoud benodigd is. Tijd om de balans op te maken.
30

Nieuwe neerslagreeksen waterbeheer toegelicht

Het KNMI, STOWA en HKV hebben de neerslagreeks (uursommen) van De Bilt getransformeerd naar 112 klimaatvarianten op basis van zichtjaren, klimaatscenario‘s, detailniveaus en (regionale) neerslagregimes. Uit de nieuwe statistieken blijkt dat de omvang van extreme neerslaggebeurtenissen in het klimaat rond 2014 gemiddeld tien procent hoger lag dan in de tot nu toe gebruikte statistiek.
33

Vlaams katern

GMB BioEnergie vergroot slibverwerkingscapaciteit met drie tunnels
Verbeterde zelfaanzuigende centrifugaalpomp van KSB
SOLYDO® volwandige PP buizen voor water aan- en afvoer
Wavin ontwikkelt BIM-project waterleidingsystemen
Mous Energy Drive 2.0