Gehele blad

Zeeuwse primeur met riothermie in woningbouw

- Pompenmatrix 2016
- Zoetermeer pakt vetproblemen riool biologisch aan
- Innovatieve aanbesteding bij rioolgemaal Utrecht
Vlaams katern:
- Vlario presenteert nieuw vademecum
4

Berichten

Minder gif in riolering
Toenemende subsidies voor afkoppelen
Nijmegen gaat voor ‘slimmere’ aanpak rioleringsbeheer
Breed gedragen Watertakenplan in De Liemers
Dé oplossing tegen wateroverlast?
Kosten rioolbeheer dekken uit belasting op leidingen voor rioolbeheer
Fietspad gemaakt van toiletpapier
Gemeenten onvoldoende voorbereid op vervanging riolering?
Koffiebeker uit afvalwater
Rioolwater steeds minder vervuild
Maatregelen riolering tegen treinramp
10

Nederlandse innovaties op het gebied van (afval)waterbeheer

Als het op (afval)waterbeheer aankomt, blaast Nederland zijn partijtje duchtig mee. Hóe duchtig valt onder meer af te leiden uit de vorige maand gehouden Innovation Expo in Amsterdam. Naast veel innovaties op andere terreinen was er ook een aantal op het gebied van waterbeheer. Een selectie uit het aanbod.
12

Zeeuwse primeur met riothermie in woningbouw

Voor het eerst in Nederland gaat riothermie in een vrijverval riolering worden toegepast bij een woningbouwproject. Het betreft een nieuwbouw van RWS woningstichting van zestig sociale huurappartementen aan het Hollandiaplein in Goes. Het is de bedoeling dat in april2017 intotaal dertig meter riothermie betonbuis met een diameter van 1000mm de grond in gaat. Het project is een goed voorbeeld van waar een nauwe samenwerking, gebaseerd op onderling vertrouwen toe kan leiden. De RWS moest een keuze maken tussen het traditionele bodemwarmte systeem of riothermie.
14

Gemeente Zoetermeer riool biologisch aan

Sinds 2012 hanteert de gemeente Zoetermeer een nieuwe manier van rioolreiniging binnen haar gemeentegrenzen. Aanleiding is de constatering door de rioolbeheerders, dat bepaalde segmenten van het rioolnetwerk van Zoetermeer zeer regelmatig te kampen hadden met vervuiling als gevolg van vetten. Deze vetten waren zowel afkomstig van huishoudelijke lozingen als van horeca en industrie.
16

Gemeente Duiven gaat op zoek naar risicobewust inspectieplan

De gemeente Duiven beheert zo’n 200 kilometer riolering en reinigt en inspecteert voornamelijk het gemengde en het DWA-riool. Per jaar gaat het om circa 10 kilometer. Op basis van de verkregen inspectieresultaten wordt gekeken op welke plekken in het stelsel verbeteringen en/of aanpassingen moeten worden uitgevoerd. Er ligt echter geen vastgelegde onderbouwing ten grondslag aan deze manier van werken.
18

IKN; anders omgaan met water

Op 21 april 2016 was de eerste Netwerkdag van Stichting IKN, Innovatie Kenniscentrum Nederland van dit jaar, waarbij ook het nieuwe onderkomen van de stichting in Ede de nodige aandacht kreeg. IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de (afval)waterketen, met speciale aandacht voor innovaties, integrale werkmethoden, nieuwe gedachtegangen, waaronder decentrale oplossingen voor het inzamelen en verwerken van afvalwater en risico gestuurd beheer van de stelsels en mechanische objecten. Het biedt een platform aan marktpartijen en opdrachtgevers, veelal overheden, om in gezamenlijkheid zaken op (afval)watergebied op te pakken en neer te zetten, onder het mom: Samen zijn we sterker!
21

De stad als bewoond nest

Het is weer volop lente! Heerlijke tijd van het jaar. De natuur is ontwaakt uit haar winterslaap en bruist van activiteiten. Ik ben in het gelukkige bezit van een vogelhuisje. Het leidt jaarlijks tot bewoning door koolmeesjes. Een plezier om naar te kijken. Het brengt mij tot de vergelijking van de stad met een bewoond nest. En dat leidt tot een andere kijk op waterkwaliteit.
22

Innovatieve aanbesteding pompen bij herbouw rioolgemaal Utrecht

Bij een nieuw rioolgemaal aan Baden Powellweg in Utrecht in 2010 is de complete pompinstallatie door middel van een uniek aanbestedingstraject op de markt gebracht. De aangeboden pompinstallaties werden aan een test onderworpen in het ‘oude’ gemaal. Het resultaat van de test telde vervolgens mee in de gunning. Nu, in 2016, kan de gemeente Utrecht niet anders constateren dat deze manier van aanbesteden zijn vruchten heeft afgeworpen. In de afgelopen zes jaar heeft gemaal De Ringelenstein slechts twee keer een thermische storing gehad.
24

Medicijnen in afvalwater steeds meer aan banden

Gemeenten en waterschappen voeren de druk op het lozen van medicijnen in het riool steeds verder op. De tijd van verzoeken is voorbij, zo lijkt het. Om te voorkomen dat medicijnen nog langer in het afvalwater terecht komen, worden allerlei maatregelen genomen. Van het aanleggen van een zogeheten pharmafilter tot het vervangen van een schadelijk medicijn door een meer onschuldige variant.
25

Pompen matrix 2016

28

Bomendebiet

Bij riolering en bomen denk je al gauw aan wortelingroei en schade. Je kan ook een heel andere link leggen tussen riolering en bomen: via het grondwater.
29

Aanpak renovatie grotere rioolgemalen gemeente Hellendoorn

Gemeente Hellendoorn heeft 24 hoofdrioolgemalen voor afvoer van afvalwater in woonkernen en 7 spoel- en ledigingsinstallaties voor reiniging en lediging van bergbezinkvoorzieningen in beheer. In 2011 heeft de gemeente Hellendoorn besloten het beheerproces van deze voorzieningen te herstructureren.
31

Vlaams katern

Vlario presenteert nieuw vademecum ‘Practisch afkoppelen hemelwater’
135 nieuwe projecten in Vlaanderen
Vlaamse klimaattop onderkent belang waterbewust bouwen
Paniek om vermiste tiener in riool
Make-over voor De Ruien in Antwerpen
Mechelen gaat strijd met water aan
Bewoners vrezen rioleringskosten en zien af van voortuin