Gehele blad

Flash floods Belle Plaine te lijf met een integraal model

Gehele blad
4

Berichten

Meer schade door exotische plant
‘Stankoverlast dit jaar nog verleden tijd in Tubbergen‘
Voortaan één waterschap in Limburg
Nederlandse studenten zoeken oplossing voor vervuiling rivier in Manilla
Gezuiverd regenwater voldoet aan eisen drinkwaterbesluit
‘Gebruik A12 na hoosbui als waterberging‘
Nieuwe samenwerking tussen RioleringsVakdagen en Stichting IKN
Ontziltingstechnologie biedt kansen voor duurzame tulpenteelt
8

Eerste biomakerij bij abdij Koningshoeven

Op het terrein van de abdij Koningshoeven (Berkel-Enschot) staat volgend jaar de eerste ‘Biomakerij’ van Nederland. Afvalwater van de trappistenabdij wordt middels een duurzame waterzuiveringsinstallatie lokaal gezuiverd en hergebruikt. Geen afvalwater meer, volledig ‘groen’ ondernemen. „Er gaat geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af, tenzij verwerkt in een duurzaam product”, aldus broeder Isaac, prior van de abdij. De Biomakerij is een initiatief van VolkerWesselsonderneming M.J. Oomen Groep, Waterschap De Dommel en Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.
10

Brabantse nuchterheid en eenvoud in Sint Anthonis

Sint Anthonis is een kleine landelijke gemeente in het Brabantse land. Het bestaat uit zeven kernen en kent opvallend veel drukriolering. Onder aanvoering van Perry Peeters, senior beleidsmedewerker openbare ruimte, is binnen Sint Anthonis gekozen voor grootschalige renovatie, in plaats van vervanging. Vakblad Riolering sprak met Peeters: „Communicatie is heel belangrijk. Informeer de burgers over wat je gaat doen. Dat zorgt ervoor dat je meer complimenten dan klachten krijgt.”
12

VGS 2.0 in IJsselstein, een voorbeeld van verstandig omgaan met hemelwater

De gemeente IJsselstein heeft in april 2016 het hemelwaterriool van het verbeterd gescheiden stelsel (VGS) van bedrijventerrein Over Oudland omgebouwd naar een VGS 2.0. IJsselstein is hiermee een van de eerste gemeenten in Nederland die het VGS 2.0-concept toepassen. Een VGS 2.0 transporteert vuilwaterlozingen en foutaansluitingen op het hemelwaterriool naar de rioolwaterzuivering, terwijl 95% tot 99% van het schone hemelwater op het lokale oppervlaktewater wordt geloosd. Het in IJsselstein gerealiseerde systeem is eenvoudig en robuust van opzet omdat alleen op waterkwantiteitsparameters wordt gestuurd.
14

Ook in dunbevolkt Friesland hoort regenwater niet thuis in het riool

Het loskoppelen van regenwaterafvoer van het riool is een beter middel tegen vervuiling van oppervlaktewater dan bergbezinkbakken. Dat stelt Paul van Eijk, lector duurzame watersystemen bij Hogeschool Van Hall Larenstein.
15

Nitraatbrief zorgt voor tweespalt

De kamerbrief van Staatssecretaris Martijn van Dam over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) houdt de gemoederen flink bezig. Er is lof voor de positieve actiepunten maar ook kritiek, onder meer van de akkerbouwers. Zij zijn de dupe, vinden ze.
16

Verstoring door windmolens in het signaal van neerslagradars

Met het oog op klimaatverandering wordt goed waterbeheer voor gemeenten en waterschappen steeds belangrijker. Watersystemen moeten klimaatbestendig zijn om wateroverlast op straat te beperken. Om bij extreme neerslag een betrouwbaar beeld te krijgen van de ruimtelijke variatie zijn metingen door neerslagradar in combinatie met grondstations van essentieel belang. Windmolens kunnen het signaal van neerslagradar verstoren, waardoor het lijkt alsof er meer neerslag valt dan in werkelijkheid het geval is. Met ongeveer 2500 windmolens in Nederland is het tijd om dit beter onder de loep te nemen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat afstand van de neerslagradar tot windmolens, de hoogte en de dichtheid van windmolens een rol spelen. Het goede nieuws is dat we ervoor kunnen corrigeren.
18

Aquatische drones

Deze maand doken Nederlandse onderwater drones op in de Indonesische nationale pers. Onder grote belangstelling las men dat een consortium van Indonesische en Nederlandse organisaties (Tauw, INDYMO, TU Delft, WLN, Hanzehogeschool) is begonnen met een grootschalig internationaal onderzoek naar oplossingen voor de slechte waterkwaliteit in steden zoals Soerabaya in Indonesië. Hierbij werden innovatieve meetmethoden ingezet zoals aquatische drones.
22

BBV-vernieuwing biedt kansen voor een duurzame rioolheffing

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de regels rondom begroting en financiële verantwoording voor onder andere gemeenten vastgelegd. De afgelopen periode is gewerkt aan een vernieuwing van de BBV, voornamelijk om de transparantie en vergelijkbaarheid van begrotingen te verbeteren. Een belangrijke wijziging betreft de toerekening van rente. Wijzigingen zijn per 1 januari 2017 in werking getreden en kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor de rioolheffing in uw gemeente.
24

Flash floods Belle Plaine te lijf met een integraal model

Het gebied Belle Plaine op het eiland Sint Maarten heeft te maken met flash floods; overstromingen door korte maar zeer intensieve neerslag. De aanhoudende wateroverlast in het gebied dat men commercieel en sociaal verder wil ontwikkelen vraagt om meer bescherming tegen deze overstromingen. Traditionele manieren van modelleren konden niet voldoende gedetailleerd de stroming van regenwater over maaiveld, steile berghellingen en waterlopen in kaart brengen, en ook niet de manieren van hoe je die gebieden dan het beste kunt beschermen. Daarom is hier gewerkt met een integraal model met zowel riolering (1D), oppervlaktewater als maaiveld (2D). Dit is een mooi voorbeeld van wat deze manier van modelleren, die steeds meer gebruikt wordt, kan doen.
26

Vlaams katern

Kwaliteit oppervlaktewater Vlaanderen verbetert niet meer
Rioolsensoren in smart city Antwerpen
Nog steeds hardnekkige lozingen in Brugge