Gehele blad

De afvalwaterput: einde & begin

Gehele blad
5

Verslag Seminar Toekomst Afvalwaterketen

De redacties van vakperiodieken Riolerings- en Afvalwaterwetenschap fuseren. In plaats van twee afzonderlijk te verschijnen bladen, komt er één nieuw tijdschrift uit. Dat bewuste periodiek verschijnt zes maal per jaar. De titel van dit blad is ‘WT-Afvalwater‘. Om de redacties aan elkaar te laten wennen en om de nieuwe te varen koers te bepalen, werd op 12 oktober jongstleden te Valkenswaard een seminar bij HoLaPress, uitgever van beide vakbladen, gehouden.
10

De afvalwaterput: einde en begin

Het feit dat de meeste mensen in Nederland zich niet eens bewust zijn van deze keten betekent dat wij het in Nederland goed voor elkaar hebben. Als één van de zeer weinige landen op aarde is drinkwater uit de kraan 100 procent betrouwbaar zonder dat er een chloorluchtje aan hangt. Ook is afvalwater geen persoonlijk probleem meer. Met de individuele bijdragen die een ieder afdraagt, hebben we een uitgebreid rioolstelsel in de grond gelegd waarmee afvalwater wordt weggevoerd en centraal wordt gezuiverd tot normen die we met zijn allen hebben afgesloten. ‘Case closed‘, het werk is gedaan. Echter, hoe normaal is dit eigenlijk?
24

Verkenning van de relatieve bijdrage van de riolering aan oppervlaktewaterkwaliteit

De laatste 20 jaar is veel gedaan om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren door terugdringen van de emissie uit rioolstelsels en zuiveringsinstallaties. Toch is de kwaliteit van het oppervlaktewater nog lang niet overal goed. Dit leidt tot de volgende vragen:
- In hoeverre is de afvalwaterketen nog verantwoordelijk voor de resterende waterkwaliteitsproblemen?
- Is voldoende kennis over emissies en effecten aanwezig om de eerste vraag te beantwoorden?
Om hier deze vragen te beantwoorden, hebben STOWA en RIONED het project ‘stofstromen‘ uit laten voeren (RIONED reeks 13).
40

Verslag van de final MBR-Network workshop in Berlijn

Namens het MBR-Network heeft het Kompetenz Zentrum Berlin op 31 maart en 1 april 2009, tijdens de handelsbeurs Wasser Berlin, een workshop georganiseerd getiteld ‘Salient outcomes of the European RenD projects on MBR technology‘. Deze workshop werd mede georganiseerd door de International Water Association, gesponsord door Veolia Water en ondersteund door de European Membrane Society, de European Membrane House en de European Desalination Society.
44

Modelleringsstudie van een full scale MBR-systeem

Een dynamisch biologisch en kostenmodel werd gekalibreerd voor Aquafin’s volle schaal hybride rioolwaterzuiveringsinstallatie te Schilde (België). Op volle schaal werd een gedetailleerd onderzoek verricht naar de voorbehandelingefficiëntie, de impact ervan op de prestaties van de installatie, en het reële energieverbruik. Met betrekking tot de biologische parameters kan de nitrificatiekinetiek worden gesimuleerd door het verlagen van de half-saturatie coëfficiënten (KNH_AUT en KOA_AUT), in overeenstemming met de literatuur.
54

De controle van een gerealiseerde lining in detail besproken Rioolrenovatie: enkele nieuwe zienswijzen

In dit artikel wordt de toetsing en de controle van een gerealiseerde lining besproken. Daarbij worden aan de hand van een beslisboom, van zowel de eerste beproeving als een eventuele herbeproeving, de achtereenvolgende testen besproken en toegelicht. Navolging van deze systematiek draagt er toe bij dat van grof naar fijn wordt gewerkt en dat overbodig testen wordt voorkomen.
69

De Delft Filtratie Karakterisering methode

Membraanvervuiling (fouling) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste beperkende factor in het membraanbioreactor (MBR) proces. Fouling is een complex fenomeen dat bestaat uit verschillende componenten en wordt beïnvloed door diverse factoren. Goede filtratie-eigenschappen (filtreerbaarheid) van het actiefslib vormen een randvoorwaarde voor een efficiënt MBR-filtratieproces. De Technische Universiteit Delft heeft een methode ontwikkeld om de filtreerbaarheid van actiefslib te karakteriseren: The Delft Filtration Characterisation method.