Gehele blad

KALLISTO demonstratieonderzoek

Gehele blad
99

SmaRTControl bij Waternet

De doelstelling van SmaRTControl is om het functioneren van de riolering en de RWZI te verbeteren. Deze eerste bijdrage gaat over algemene aspecten van RTC. De doelstellingen en stand der techniek worden genoemd. Enkele aspecten van het ontwerp van rioleringsdistricten, zoals dimensioneringsgrondslagen en het bepalen van de pompcapaciteit van gemalen worden beschreven.
111

Stedelijk water management: op weg naar 2015?

De taak van een rioolbeheerder of een manager stedelijk water is vandaag de dag geen sinecure. Zowel op regelgevend vlak als qua dienstverlening worden er steeds hogere eisen gesteld. Zo verplicht de Europese Kaderrichtlijn Water dat tegen 2015 een goede oppervlaktewatertoestand bereikt moet worden. Om te kunnen voldoen aan deze doelstellingen is een fundamenteel andere aanpak nodig dan diegene die werd gevolgd bij de realisatie van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.
121

De reproduceerbaarheid van visuele rioolinspecties

Visuele inspectie is voor riolen, net zoals voor de meeste infrastructurele systemen, de meest gebruikte onderzoeksmethode. De resultaten van visuele inspecties worden daarom vaak gebruikt als uitgangspunt voor beslissingen over aanzienlijke investeringen voor renovatie of vervanging. Ondanks dat uit psychologisch onderzoek bekend is dat beoordeling op basis van subjectieve analyse van beelden erg onbetrouwbaar is, wordt de betrouwbaarheid van visuele inspectie in de praktijk niet ter discussie gesteld.
143

KALLISTO demonstratieonderzoek

Waterschap de Dommel en de gemeenten in het stroomgebied van de Dommel, ondersteund door universiteiten, zijn gestart met het KRW-innovatieproject KALLISTO. Dit project met als motto ‘Samen, Slim, Schoon‘ moet bijdragen aan een doelmatig en duurzaam schoner oppervlaktewater in de rivier de Dommel. Een van de deelonderzoeken binnen het KALLISTO-project is het op demonstratieschaal testen van diverse innovatieve technieken voor de behandeling van (riool)overstortwater en gezuiverd rwzi-effluent.
152

KALLISTO - Slimme en kosteneffectieve verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit door integrale vuilemissiereductie

Onder het motto ‘Samen, Slim, Schoon‘ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen Eindhoven en het watersysteem de Dommel. Centraal in de aanpak staat sturing op basis van ontvangende waterkwaliteit. Dit houdt in dat de sturing wordt gebaseerd op de ecologische belastbaarheid van de rivier de Dommel, waarbij steeds een keuze moet worden gemaakt tussen bescherming tegen acute effecten (zuurstofloosheid, toxiciteit door ammoniumpieken), bescherming tegen eutrofiering en de schaal waarop effecten mogen optreden.