Gehele blad

Tertiaire zuivering voor vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering

Gehele blad
236

Pilootstudie voor de behandeling van RO-concentraat met elektrodialyse

Om te voldoen aan de toenemende vraag aan water maken bedrijven tegenwoordig gebruik van een quaternaire zuivering: ultrafiltratie (UF) wordt gevolgd door omgekeerde osmose (RO - Reverse Osmosis) om het effluent van een waterzuiveringsinstallatie (RWZI) te behandelen. Deze pilootstudie onderzoekt de mogelijkheid tot implementatie van elektrodialyse (ED) op het RO-concentraat om de waterkringloop verder te sluiten.
248

Tertiaire zuivering voor vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering

Vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering is sinds de introductie van de Europese Kaderrichtlijn Water een onderwerp dat veel is onderzocht. Verschillende technieken voor de nabehandeling van RWZIeffluent zijn getest, waaronder zandfiltratie, membraanfiltratie en actief koolfiltratie.
256

Haalbaarheidsstudie gesloten waterkringloop UT Campus Enschede

Het Facilitair Bedrijf van de Universiteit Twente en waterschap Regge en Dinkel (WRD) hebben gezamenlijk een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden en kansen voor sluiting van de waterkringloop op de campus van de Universiteit. Het onderzoek heeft zich toegespitst op drie sporen: waterbesparing, lokaal verwerken van hemelwater en benutten van afvalwater.
262

Evaluatie van ultrasoontechnologie door 1 jaar praktijkervaring op RWZI Turnhout

Inleiding Extreme schuimvorming bij het vergisten van surplusslib op RWZI Turnhout heeft geleid tot het stilleggen van de vergistingsinstallatie. De aanwezigheid van filamenteuze bacteriën (Microthrix, Nostocoïda) in het te vergisten surplusslib liggen aan de basis van deze problematiek.
273

Gedrag van macronutriënten tijdens de zuivering van digestaatwater met behulp van vibrerende membraanfiltratie

Tijdens de overgang van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een hernieuwbare economie is het een belangrijke uitdaging geworden om nutriënten uit mest- en digestaatverwerking maximaal te recupereren en recycleren.
285

International Conference of Urban Drainage 2011, Porto AllegreBrazil

Toen 3 jaar geleden in Edinburgh bekend werd dat het 12e congres in van ICUD gehouden werd in Brazilie werd gedacht aan voetbal, strand en alles wat daar bij hoort. Helaas ligt Porto Allegre, de ‘blije haven‘, niet aan het strand en houden ze hier meer van gaucho‘s (soort cowboy) dan van voetbal.