Gehele blad

Filtreerbaarheid en drogestofgehalte in membraanbioreactoren

Gehele blad
101

(Inter)nationale ervaringen met ondergrondse infiltratievoorzieningen

Infiltratie van afvloeiend hemelwater is één van de methoden om regenwater van het gemengde vuilwaterriool af te koppelen of niet aan te sluiten. Infiltratie houdt water vast en/of vertraagt de afvoer van water en heeft daarmee in het algemeen positieve effecten op het beperken van de verdroging, vermindert het aantal riooloverstortingen en bewerkstelligt in veel situaties hogere zuiveringsrendementen van het afvalwater. Ondanks dat het principe in natuurlijke vorm al eeuwen wordt toegepast en in het buitenland enige ervaring was opgedaan in het stedelijk gebied, bracht de concrete invulling ervan in Nederland (eind vorige eeuw) grote vraagtekens met zich mee. "Welke verontreinigingen bevat het afstromende regenwater? Hoe functioneren de voorzieningen op lange termijn? Wat vindt de burger hiervan en hoe gaat deze er mee om?" Om een antwoord op deze vragen te vinden werden de eerste systemen onderworpen aan meetprogramma‘s waarin het kwantitatieve, kwalitatieve en sociaal functioneren van de infiltratievoorzieningen werd vastgelegd.
117

Filtreerbaarheid en drogestofgehalte in membraanbioreactoren

Een membraan bioreactor (MBR) is een afvalwaterzuiveringssysteem dat het actiefslibproces combineert met een filtratieproces, en vervolgens gebruik maakt van membraantechnologie om het actiefslib te scheiden van het afvalwater. De belangrijkste voordelen van MBR-technologie zijn de kleine omvang van de installatie en de productie van een kwalitatief hoogwaardig en grotendeels gedesinfecteerd effluent, verder aangeduid als permeaat. De belangrijkste nadelen zijn de hoge investerings- en operationele kosten. De hoge operationele kosten zijn vooral te wijten aan de noodzaak om de vervuiling van de membranen tegen te gaan; hiermee wordt de accumulatie van materialen op of in het membraan bedoeld.
126

Voorspelling van de biogasproductie en de slibafbraak tijdens slibgisting

Er zijn meerdere methoden om te berekenen hoe het is gesteld met de afbraak van slib en de productie van biogas gedurende de vergisting van slib. Deze methoden kunnen variëren van eenvoudig - zonder differentiatie tussen primair en secundair slib (Tchobanoglous
136

Behandeling van anaerobe digestaten met OLAND maximaliseert de elektrische nettoenergiewinst

Anaerobe vergisting heeft tot doel organische koolstof om te zetten in warmte en energie. Voor de behandeling van de afvalstroom na vergisting (digestaat) is er echter energie-input nodig. Afhankelijk van de behandelingsmethode verschilt dus de netto-energiewinst van de volledige procestrein. Stikstofverwijdering is hierbij een belangrijke energieverbruiker, en gebeurt typisch via conventionele nitrificatie/denitrificatie (N/DN), maar kan ook via oxygen-limited autotrophic nitrification/denitrification (OLAND).
155

Invloed toestand van de riolering op "water op straat"

Het is bekend dat de technische staat waarin een riool verkeert invloed heeft op het hydraulisch functioneren (Saegrov, 2006). Het is echter niet gebruikelijk om hiermee rekening te houden bij het maken van (ontwerp)berekeningen met modellen. Dat is voornamelijk te wijten aan een gebrek aan bruikbare gegevens. Als gevolg hiervan kan in dergelijke berekeningen makkelijk een te rooskleurig beeld van het hydraulisch functioneren worden verkregen. Normaliter wordt de gevoeligheid van een rioolstelsel voor overbelasting (optreden van "water op straat") getoetst met een (aantal)ontwerpbui(en). Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat de herhalingstijd van de ontwerpbui niet identiek is aan de herhalingstijd van het optreden van ‘water op straat‘. Strikt genomen moet daarvoor met een neerslagreeks worden gewerkt (van Mameren