Gehele blad

Een perspectief voor hemelwatersystemen

Gehele blad
179

Integrale dynamische modellering Afvalwaterketen Eindhoven: de rwzi in detail

Onder het motto ‘Samen, Slim, Schoon‘ ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Geavanceerde modellering van procesonderdelen van de rwzi maakt onderdeel uit van het KRWinnovatieproject Kallisto dat bijdraagt aan een doelmatig en duurzaam schoner oppervlaktewater in rivier de Dommel. Dit onderzoeksproject wordt tot medio 2012 uitgevoerd in de regio Eindhoven (De Jonge, et al, 2011).
189

Een perspectief voor hemelwatersystemen

Om een beeld te vormen van hoe het afvalwatersysteem van de toekomst in Nederland (2050), en in het bijzonder het hemelwatersysteem, eruit zal zien, is in dit artikel beschreven op welke wijze een dergelijke voorspelling kan worden gedaan en wat het resultaat van de voorspelling is. Op basis van gegenereerde invloedrijke redeneringen voor de besturende organisaties wordt een grote mate van scheiding tussen hemelwater en overig afvalwater verwacht. Ook wordt een sterke toename van bovengrondse afvoer van afstromend hemelwater verwacht. De grote vraag is hoe we de organisatie van de afvalwaterketen daarop laten aansluiten.
210

Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces - deel 2: Stand der techniek en ontwikkelingen

In Nederland zijn anno 2011 24% van de momenteel operationele 352 communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi‘s) uitgevoerd met een slibgisting waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 slibgistingsinstallaties wordt circa 50% van al het geproduceerde slib verwerkt dat op de rwzi‘s wordt geproduceerd. Slibgisting speelt een belangrijke rol in de slibstabilisatie, de slibreductie en de energie- en warmtevoorziening voor zuiveringsinstallaties. Doelmatige kostenreductie en duurzaamheid zijn een belangrijke drijfveer voor slibgisting. Tot een aantal jaar geleden werd slibgisting als een secundaire voorziening op een rwzi gezien. De aandacht voor het slibgistingsproces was sinds het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw enigszins op de achtergrond geraakt.
226

De toepasbaarheid van de SUR-meting voor ultrafiltratie van rwzi-effluent

Door de verwachte toekomstige lokale en wereldwijde waterschaarste wordt rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) effluent steeds vaker beschouwd als een bron voor hergebruiktoepassingen, zoals de industrie en landbouw. Hierbij speelt membraanfiltratie een belangrijke rol. Het onderzoek, beschreven in dit artikel, gaat in op de toepassing van ultrafiltratie voor de nabehandeling van rwzi-effluent. Een beperking van dit proces is het vervuilen van de membranen tijdens het filtreren. Deze vervuiling resulteert in productieverlies en daarom moeten de membranen regelmatig hydraulisch en chemisch gereinigd worden wat onder andere resulteert in een verslechtering van membraaneigenschappen. Om inzicht te verkrijgen in het proces van membraanvervuiling is de Specifieke Ultrafiltratie Weerstand (SUR)-parameter ontwikkeld. De SUR geeft een indicatie van de filtreerbaarheid van rwzi-effluent en wordt op labschaal bepaald gedurende een periode van 30 minuten. Het onderzoek beschreven in dit artikel richt zich op twee aspecten van (dead-end) ultrafiltratie van rwzi-effluent: voorbehandeling en performance. Voorbehandeling (coagulatie, filtratie, etc.) is gericht op het verbeteren van de initiële filtreerbaarheid van rwzi-effluent. Een goede initiële filtreerbaarheid van rwzi-effluent is een voorwaarde voor een stabiele bedrijfsvoering van ultrafiltratie-installaties. Tijdens het onderzoek zijn verschillende voorbehandelingtechnologieën met elkaar vergeleken en beoordeeld op hun prestatie. Het tweede onderwerp van onderzoek, de performance, heeft betrekking op de relatie tussen de SUR-waarde en de prestatie van ultrafiltratie-installaties. Omdat de performance van ultrafiltratie-installaties afhankelijk is van de filtratie-eigenschappen van rwzi-effluent is onderzocht welk verband deze hebben.
234

3rd IWA/WEF Seminar on wastewater treatment modelling

Van 26 tot 28 februari 2012 vond het derde "Wastewater Treatment Modelling seminar”" plaats in het conferentiecentrum Chateau Mont-Sainte-Anne nabij de stad Québec in Canada. Dit unieke seminarie is een co-organisatie van de Water Environment Federation (WEF) en de International Water Association (IWA) en wordt gezien als een mooi voorbeeld van een meer intense samenwerking tussen deze twee grote organisaties van water professionals. IWA heeft een meer academische en globale inslag, terwijl WEF zich voornamelijk toespitst op praktijkmensen in Noord-Amerika. Het evenement werd georganiseerd door Université Laval en werd ook ondersteund vanuit Nederland (Waterschap De Dommel) en Vlaanderen (Aquafin).