Gehele blad

Inzet van schimmels voor verwijdering van kleur uit water

Gehele blad
64

Toepassen van data-assimilatie voor de kalibratie van tijdreeksen voor hydrodynamische rioleringsmodellen

Kalibratie van rioleringsmodellen wordt veelvuldig toegepast voor het verkrijgen van meer betrouwbaremodelresultaten. Omdat de parameterwaarden verkregen met modelkalibratie een beperkte houdbaarheid hebben in de tijd, is er een grotere afwijking tussen modelresultaten en gemeten waterstanden voor reeksberekeningen ten opzichte van gebeurtenisberekeningen.
75

Bronscheiding in bestaande infrastructuur: kansen en uitdagingen

In de afgelopen 15 tot 20 jaar zijn verschillende nieuwe concepten ontwikkeld voor de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater en op pilot-schaal toegepast en getest. Doelstelling hierbij is te komen tot een meer duurzaam afvalwatersysteem.
88

Een kijkje in de toekomst van de waterketen: Scenario Planning Waterketen 2023

Atos en Witteveen Bos hebben recentelijk in eigen opdracht en onafhankelijk de Scenario Planning Waterketen 2023 opgesteld om een kijkje te nemen in de toekomst van de organisaties en de technische staat van waterketen.
106

Nabezinktank modellering met het geavanceerde CFD model FAST2D blijkt effectief

FAST2D is een gevalideerd CFD-model voor de modellering van het complexe slibbezinkingsproces in nabezinktanks. FAST2D kan een nuttig hulpmiddel zijn om problemen in nabezinktanks te analyseren en op te lossen, maar ook om de werking van de nabezinktank te illustreren en daarmee als hulpmiddel bij de communicatie te fungeren.
113

Inzet van schimmels voor verwijdering van kleur uit water

Humuszuren zijn stoffen die bij enkele drinkwaterproductie bedrijven van Vitens in water voorkomen. Vanuit esthetisch oogpunt worden deze humuszuren bij de desbetreffende drinkwaterproductie bedrijven uit het drinkwater verwijderd.
120

Hydraulische vingerafdruk als indicator voor de noodzaak van onderhoudsmaatregelen aan riolering

Rioleringsbeheer wordt in Nederland vaak uitgevoerd met een vaste frequentie in plaats van dat naar de daadwerkelijke riooltoestand en de bijbehorende noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gekeken wordt.