Gehele blad

Waterrichtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelaars

Gehele blad
375

Zijn onze riolen nu weer te klein?

Op 20 augustus 2012 keurde de Vlaamse minister van milieu Joke Schauvliege het Ministerieel besluit tot vaststelling van de Code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen. Deze Code van goede praktijk legt in Vlaanderen o.a. de ontwerpregels vast. Nadat dit Ministerieel besluit in het Belgisch staatsblad verschenen is op 24 september 2012 zette het CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) de nieuwe Code van goede praktijk voor rioleringen online op www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/ code-goede-praktijk-rioleringssystemen met o.a. volgende verantwoording: “De oude code dateerde van 1996 en was aan herziening toe. De gehanteerde neerslagparameters stemden niet meer overeen met de verwachte toekomstige klimaatevoluties, waardoor ook de ontwerpparameters minder beschermden tegen wateroverlast.”
380

Verslag IWA World Water Congress and Exhibition (Busan, Korea, 16-21 september 2012)

Om de 2 jaar organiseert de International Water Association (IWA) het World Water Congress and Exhibition. Voor deze 8ste editie werd Busan in Korea uitgekozen als gaststad. Het hoofdthema van deze editie was ‘Pioneering global water solutions‘. Hierbij werd ingespeeld op de interactie tussen enerzijds groei van de bevolking en de economie en anderzijds problemen met waterkwaliteit en waterkwantiteit. Dit laatste konden de deelnemers aan den lijve ondervinden toen de tyfoon Sanba op maandag aan land kwam. In totaal werden er ongeveer 900 papers gepresenteerd, verspreid over 106 sessies met mondelinge bijdragen en een postersessie. Daarnaast waren er 86 workshops en waren er 130 bedrijven en/of organisaties vertegenwoordigd in de exhibitiehal. Exacte cijfers zijn nog niet beschikbaar, maar waarschijnlijk waren er iets minder deelnemers dan in het vorige World Water Congress in Montreal (2.400 deelnemers).
382

Tertiaire behandeling afvalwater met ozon en UV/H2O2: omzetting van organisch materiaal en HO productie

In deze studie werd de invloed van (geavanceerde) oxidatie op de eigenschappen van organisch materiaal in effluent (EfOM) onderzocht. Twee verschillende technieken werden hiervoor gebruikt: ozonisatie en ultraviolet straling in combinatie met waterstofperoxide (UV/H2O2) Tijdens oxidatie werden verscheidene eigenschappen van EfOM opgevolgd zoals concentratie, polariteit, biodegradeerbaarheid, moleculair gewicht en spectrale respons.
391

Waterrichtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelaars

In het kader van een Partners voor Water project is in de periode 2011-2012 door een consortium van Grontmij, Deltares en RDH het project ‘Bydgoszcz Waterproof‘ uitgevoerd. In dit project stond het opstellen van een set van waterrichtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelaars centraal. De opgestelde waterrichtlijnen hebben elk hun eigen betekenis voor het ruimtelijke ontwerpen binnen het kader van een stedenbouwkundig plan. Het toepassen van de waterrichtlijnen brengt water in al zijn facetten in een vroeg stadium in het ontwerpproces en creëert de mogelijkheid om de ruimtelijke ontwerpers en de wateringenieurs tijdig bij elkaar te brengen.
408

Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces - deel 3: Ontwerp en Systeemkeuze

In Nederland wordt anno 2011 op bijna één kwart van de momenteel operationele communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (352 rwzi‘s) slibgisting toegepast waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 slibgistingsinstallaties wordt circa 50% van al het geproduceerde slib verwerkt dat op de rwzi‘s wordt geproduceerd. Slibgisting speelt een belangrijke rol in de slibstabilisatie, de slibreductie en de energie- en warmtevoorziening voor zuiveringsinstallaties.