Gehele blad

Alternatief toetsingskader ontvangend oppervlaktewater voor zuurstofdips en ammoniumpieken

Gehele blad
141

Hoe blijven wij in Nederland leidend deskundig in de afvalwaterketen?

De waterwereld is, in al zijn facetten, volop in beweging. Door vergrijzing en de gevolgen van klimaatverandering zijn meer deskundigen binnen de afvalwaterketen nodig. Daarom is het erg belangrijk om jongeren al vroeg - bijvoorbeeld op de basisschool of de brugklas - kennis te laten maken met het vakgebied water (en in de waterketen in het bijzonder) om ze te enthousiasmeren om de sector te versterken.
142

Interview met Christiaan Wallet, teammanager deltaprogramma nieuwbouw en herstructurering bij het ministerie Infrastructuur en Milieu

Ik ben sociaal geograaf en werk nu elf jaar bij het ministerie, eerst bij VROM en nu bij Infrastructuur en Milieu. Ik heb me de eerste jaren bezig gehouden met verstedelijkingsbeleid. Verstedelijkingsbeleid richt zich op het combineren van grote woningvraag met bereikbaarheid en een goed voorzieningenniveau en op het zodanig wegzetten van die combinatie dat je daarmee de vraag bedient. Het leveren van de aantallen woningen maar ook het leveren van de kwaliteit die de mensen vragen. Tegelijk de zaak bereikbaar houden en een goed voorzieningenniveau faciliteren.
152

Alternatief toetsingskader ontvangend oppervlaktewater voor zuurstofdips en ammoniumpieken

In veel bebouwde gebieden in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, is een duidelijk effect van de stedelijke waterketen op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het betreft de min of meer permanente lozing van (geheel of gedeeltelijk) gezuiverd afvalwater, en daar bovenop incidentele riooloverstorten bij grote neerslag gebeurtenissen.
160

Pilotonderzoek vergaande voorbehandeling van riooloverstortwater en bezonken afvalwater middels flotatie en zeven

Het doel van het KALLISTO-project is om de waterkwaliteit en ecologie van rivier de Dommel doelmatig en duurzaam te verbeteren door grip te krijgen op de vuilwaterstromen in de afvalwaterketen van de regio Eindhoven. KALLISTO verkent hiervoor mogelijke sturings-, bergings-, zuiverings- en inrichtingsmaatregelen vanaf de rioolaansluitingen bij de mensen thuis tot aan de lozing van het gezuiverde effluent op rivier de Dommel.