Gehele blad

Meten en modelleren stromingsgedrag met CFD

Gehele blad
66

Temperatuur en geleidbaarheid als indicator parameters voor verdunning in een rioolsysteem

Dit artikel toont enkele vorbeelden van het gedrag van deze twee parameters tijdens RWA en DWA en toont de mogelijkheden om deze te gebruiken als indicator parameters. Aan de hand vanOostenrijkse data wordt aangetoond dat een goede correlatie bestaat tussen temperatuur en geleidbaarheid enerzijds en verdunning van het afvalwater anderzijds.
74

Volle-schaal modellering industriële afvalwaterzuivering voedingsindustrie

De onderzoeksgroep EnBiChem van de Hogeschool West-Vlaanderen rondde onlangs een studie af naar de modelgebaseerde optimalisatie van de AWZI van het (West-) Vlaams aardappel verwerkend bedrijf Clarebout Potatoes NV. De studie wordt toegelicht en er wordt ingegaan op de praktijkgerichte toepassing van waterbehandelingsmodellen.
89

Filtratie van afvalwater - stand van zaken en ervaringen anno 2007

Voor een verdere kwaliteitsverbetering van het effluent van rwzi‘s is een filtratie één van de kansrijke technieken en neemt binnen toekomstige zuiveringsscenario‘s een centrale plaats in. STOWA heeft, via het rapport ‘Filtratietechnieken rwzi‘s - Stand van zaken en ervaringen met zandfiltratie‘, op deze ontwikkeling ingespeeld. Wat is de stand van zaken omtrent filtratie van rwzi-effluent anno 2007?
105

MBR energiezuiniger in de toekomst

Het energieverbruik van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk rioolwater is hoger dan dat van conventionele systemen. Uit concurrentie- en duurzaamhedisoverwegingen wordt daarom veel aandacht besteed aan het verlagen van het energieverbruik van een MBR. In dit artikelis een overzicht gegeven van deze activiteiten.
115

Meten en modelleren stromingsgedrag in actief slibtanks rwzi Eindhoven met CFD

In het nazorgtraject van de oplevering van de rwzi Eindhoven zijn zogeheten Computational Fluid Dynamics-berekeningen uitgevoerd, om een indruk te krijgen van de risico‘s op kortsluitstromen en gemeten omloopsnelheden te controleren. De uitkomsten en conclusies van dit onderzoek worden beschreven.
129

Zijn de grenzen bereikt?

Begin dit jaar vond de 26ste Vakantiecursus in Riolering en Afvalwaterbehandeling plaats op de Technische Universiteit in Delft. Traditioneel onderdeel daarin is een overzicht van de strand van zaken va het afvalwateronderzoek in Nederland.