Gehele blad

Meetcampagne in afvalwatertransportsysteem naar rwzi Eindhoven

Gehele blad
5

‘De visie van:‘ Cornelis de Haan

Wicher Worst en Egbert baars hadden een interview met Cornelis de Haan. Hij heeft drie jaar bij de gemeente Den Haag gewerkt en werkt sinds een half jaar bij ingenieursbureau Haskoning in Nijmegen.bij toeval kwam hij op de TU Delft in aanraking met riolering. het eerste jaar deed hij een rioleringsprofject bij Rob Veldkamp.
12

Kritische beschouwing op erosiemeter voor rioolslib

In gemengde riolering treden verschillende stroomsnelheden op van hoog bij storm en laag bij droogweerafvoer. bij verandering van de stroomsnelheid dient door betrouwbare modellen te worden aangetoond hoeveel sediment erodeert. Door gebruik te maken van een kleinschalige laboratoriumopstelling is in dit onderzoek getracht de schuifspanning van ioolslib te bepalen. Martijn Klootwijk en François Clemens doceren.
24

Praktijkonderzoek meetsensoren met gebruikmaking van proefopstelling

In de gemeente Breda is het bestaande besturingsysteem voor de rioolgemalen aan het eind van haar levensduur. Om deze reden is besloten het systeem te vervangen door een nieuw gemalenbeheersingssysteem. Martijn Klootwijk, Patrick Meissen en Michel Moens vertellen over de testopstelling, die is gebouwd om de operationeel beheerders te laten wennen aan het nieuwe systeem.
31

Maatschappelijke kosten bij wegen- en rioleringswerken

Karel Michielsen en R. Bosselaers behandelen het onderzoek naar de indirecte kosten bij de aanleg van infrastructuurwerken in het algemeen en van rioleringen in het bijzonder. De individuele burger die in de buurt van deze werken woont, werkt of er zich verplaatst, ondervindt ervan hinder. De kosten hiervan worden niet in de projectkosten verrekend, maar iedere betrokkene draait er mee voor op.
49

Meetcampagne in afvalwatertransportsysteem naar rwzi Eindhoven

In de rwzi van Eindhoven en het afvalwatertransportsysteem naar de zuivering toe wordt momenteel een uitgebreid meetnetwerk opgezet. Om inzicht te krijgenin mogelijkheden tot reductie van lozingen, wordt een optimalisatiestudie uitgevoerd door Waterschap de Dommel in samenwerking met de tien gemeenten in het gebied. Remy Schilperoort, François Clemens, S. Weijers en M. Sikkes behandelen enkele onderwerpen die aan bod komen bij het ontwikkelen van een meetnet in een afvalwatersysteem.
58

De Vlaamse watertoets doorgelicht

Sinds 1 november 2006 is de watertoets in Vlaanderen operationeel. Raf Bouteligier en Jean Berlamont beschrijven en analyseren de i het uitvoeringsbesluit over de watertoets opgenomen richtlijnen. Hieruit komt naar voor dat niet elke voorgeschreven regel wetenschappelijk even sterk onderbouwd is en dat er nog steeds vele onduidelijkheden blivjen bestaan.
80

Wet Gemeentelijke Watertaken en gemeentelijke praktijk

De Wet gemeentelijke watertaken is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat nieuwe gemeentelijke zorgplichten voor afvoer van hemelwater en voor grondwateroverlast. In het wetsontwerp krijgt de gemeente de taak ordentelijk voor het afvloeiend hemelwater te zorgen en grondwateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Willem van Douwen bespreekt uitgebreid de nieuwe wet.