Gehele blad

Omgaan met de vorming van toxische waterstofsulfidegassen in rioleringen

Gehele blad
237

Inhoud, Go with the flow!?

240

Omgaan met de vorming van toxische waterstofsulfidegassen in rioleringen

Dit artikel geeft een overzicht van de problematiek rond waterstofsulfide in rioleringen. Waterstofsulfidegassen worden vooral gevormd in persleidingen met lange verblijftijden en in drukrioleringen. In deze bijdrage wordt beschreven hoe Aquafin NV met deze problematiek omgaat. Er worden 2 sites beschreven waar het noodzakelijk was om chemicaliën (ijzerchloride en calcium nitraat) te doseren, teneinde de sulfidenconcentraties in het afvalwater te reduceren.
249

verslag Rioned Stowa bijeenkomst 19 september 2013

Op 19 september 2013 hebben STOWA en Stichting RIONED een discussiemiddag gehouden rondom de conceptvisie ‘Toepassing van assetmanagement in stedelijk waterbeheer‘ (met als subtitel Effectiviteit in verhouding tot benodigde inspanning). Er waren die middag zo‘n 30 deelnemers afkomstig van gemeenten, waterschappen en ingenieursbureaus.
252

De stelselherziening omgevingsrecht: gevolgen voor de afvalwatersector

De regering werkt aan het wetsvoorstel Omgevingswet. Het doel van deze wet is het - met het oog op duurzame ontwikkeling en in onderlinge samenhang - bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. De Omgevingswet zal circa 20 bestaande wetten met betrekking tot onder meer ruimtelijke ordening, milieu, waterbeheer en infrastructuur vervangen. Dit artikel beschrijft de belangrijkste elementen van het wetsvoorstel en beschouwt de effecten van de Omgevingswet voor de afvalwatersector. Gelet op de omvang van de wetgevingsoperatie is het verrassend dat die effecten relatief gering zijn. Een van de meer in het oog springende veranderingen is het vervangen van het verplichte gemeentelijke rioleringsplan door een facultatief rioleringsprogramma. Andere veranderingen zijn het afschaffen van de provinciale goedkeuring op het besluit van de gemeente om stedelijk afvalwater buiten de bebouwde kom niet in te zamelen en het vervangen van vergunningen door algemene regels.
265

UV/H2O2, O3 en (foto-) Fenton als voorbehandeling voor granulaire actieve kool filtratie van biologisch gestabiliseerd stortplaatspercolaat

In dit onderzoek werden verschillende oxidatieprocessen (UV/H2O2, O3 en (foto-) Fenton) vergeleken met elkaar als voorbehandeling van granulaire actieve kool (GAK) filtratie voor biologisch gestabiliseerd stortplaatspercolaat. Het effect op de werking van de GAK filter werd bepaald op laboschaal met in acht name van de economische aspecten van elke techniek. Vergeleken met onbehandeld percolaat toonden kolomtesten dat de GAK substantieel langer (tot 14 keer) gebruikt kon worden na Fenton behandeling, in tegenstelling tot percolaat behandeld met UV/H2O2 (geen verbetering) en ozon. De Fenton behandeling (gekarakteriseerd niet enkel door oxidatie maar voornamelijk door coagulatie) leidde tot een hoge CZV verwijdering (tot 63%) die zorgde voor de verlengde levensduur van de GAK. Verder resulteerde de Fenton behandeling in een significante vermeerdering van de BZV/CZV ratio door de hoge verwijdering van CZV. Fenton toonde een groot (economisch) potentieel als voorbehandeling van GAK filtratie, hoewel de karakteriserende nadelen van Fenton (hoge slib productie, verlaagde pH, resterende chemicaliën) in rekening genomen moeten worden. Foto-Fenton toonde geen verbetering in CZV verwijdering alsook werd geen substantiële reductie in slibproductie waargenomen. Met het UV/ H2O2 proces werd enkel een minimale verwijdering voor CZV (6.9%) en BZV (geen wijziging) waargenomen. Hoogstwaarschijnlijk zorgt de significante UV absorptie van het stortplaatspercolaat voor een verhinderde productie van hydroxylradicalen. Bij ozonisatie (65% BZV verhoging) werd aangetoond dat er potentieel is om een geoxideerde stroom te recycleren naar de biologische behandelingseenheid om doseringen van externe koolstofbron te verminderen en zo een synergetisch effect te creëren.
280

Congresverslag: 8e NOVATECH: Planning and Technologies for sustainable urban water management

De 8e editie van het driejaarlijkse NOVATECH congres - dat plaatsvond van 24 tot 26 juni 2013 - stond nog meer dan de vorige edities in het teken van stedelijk water. Dit vakgebied maakt internationaal een sterke ontwikkeling door, waarin stedenbouwkundige en deskundigen op het vlak van stedelijk water elkaar steeds meer weten te vinden. Dat dit niet vrijblijvend is, demonstreerde Ger Bergkamp, de nieuwe directeur van IWA aan de hand van het ‘Cities of the Future‘ programma. De wereldbevolking schuift snel op naar de steden en daar valt nog veel te winnen op het vlak van sanitatie, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Dieter Grau van Atelier Dreiseitl sloot hierop aan met een inspirerende presentatie over het combineren van functionaliteit en esthetica. De vraag blijft alleen hoe zijn inspirerende verhaal in financiële zin te combineren valt met de ruwe werkelijkheid van de massale urbanisatie, zoals gepresenteerd door Ger Bergkamp. Daarnaast biedt de NOVATECH nog altijd plaats voor presentaties op het vlak van meten en monitoren, modelleren en ‘nieuwe‘ ontwikkelingen als microverontreinigingen of volksgezondheid. De Nederlandse vakwereld was met 10 personen op een totaal van 500 deelnemers (waarvan 60% Frans was) goed vertegenwoordigd.
284

Agenda WT-Afvalwater

Agenda WT-Afvalwater
285

Summaries

This contribution gives an overview of the hydrogen sulfide-induced problems in the sewer infrastructure of Aquafin, the company that is responsible for the collection and treatment of municipal wastewater in Flanders. Hydrogen sulphide is mainly found behind rising mains with long retention times and pressurized sewer systems. It will be outlined how Aquafin deals with this issue. Two sites will be described where the dosing of chemicals (iron chloride and calcium nitrate) was needed to decrease the H2S concentration in the wastewater.