Gehele blad

Goed asset management voorkomt aantasting door biogene sulfiden en ander agressief afvalwater

Gehele blad
290

Goed asset management voorkomt aantasting door biogene sulfiden en ander agressief afvalwater

Aantasting is een belangrijke oorzaak voor schade en verkorting van de levensduur van rioolstelsels. Verschillende in rioolstelsels toegepaste materialen zijn kwetsbaar voor aantasting door biogene sulfiden. De schade kan op verschillende plaatsen in het rioolstelsel optreden. Deze locaties zijn echter gemakkelijk te herkennen, zodat schade valt te voorkomen. Wanneer schade is vastgesteld, is dat in de meeste gevallen goed te rehabiliteren met behulp van kunststof materialen. Naar het fenomeen van aantasting door biogene sulfiden is veel onderzoek uitgevoerd en voortdurend verschijnen nieuwe onderzoeksresultaten. Echter meestal niet vanuit het perspectief van asset management. Men kan zich afvragen of het zinvol is verder onderzoek uit te voeren naar het fenomeen en in plaats daarvan het onderzoek meer te richten op een goed ontwerp en effectieve beheermaatregelen. Dit artikel gaat in op het fenomeen van biogene zwavelzure aantasting, de risico‘s daarvan en de herkenning van de locaties waar het verschijnsel kan optreden. Het artikel geeft in dat verband richting aan goed ontwerp en beheer (asset management).
304

Financiële benchmark bedrijfsvoering RWZI‘s in Vlaanderen

Om de kostenefficiëntie van de exploitatie van de Vlaamse rioolwaterzuivering te toetsen, werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de opdracht gegeven een financiële benchmark hiervoor op te stellen. Hierbij is in eerste instantie nagegaan in welke mate de verschillende kostenposten gecorreleerd zijn met technische parameters, zoals capaciteit van de installatie, zuiveringstechniek, slibbehandelingstechniek, bouwjaar en verdunning. Dit zowel voor de zuivering als voor de eerste fase van de slibverwerking. Dit vormt de aanzet tot de ontwikkeling van een effectief benchmarkkader dat op de financiële gegevens wordt toegepast.
318

SUMMARIES

Effective asset management prevents corrosion due to biogenic sulfides and other aggressive wastewater