Gehele blad

Afkoppelen; stimuleren, dwingen of zelf doen?

Gehele blad
4

Berichten

Waterexperts helpen medebewoners Zwolle bij voorkomen wateroverlast
Kennisprogramma Urban Drainage verlengd tot 2020
Waterschap giet Hengel’eau in nieuw jasje
Drugsafval rukt op naar het noorden
Nieuwe werkgroep installatiebedrijven in de riooltechniek en het waterbeheer
Bierbrouwers vechten voor schoon water
KWR: driekwart van het grondwater is verontreinigd
Apothekers draaien nog steeds op voor medicijnafval
Innovatieprogramma voor beter beheer van persleidingen
10

Worden er na 2020 nog wel GRP’s opgesteld?

Natuurlijk moet je het gemeentelijk rioleringsplan – straks een facultatief rioleringsprogramma – wettelijk verankeren en dat het de Omgevingswet is geworden, is op zich niet verkeerd. Máár de kwestie is, dat we de riolering inmiddels zo goed op orde hebben, dat ik bevreesd ben dat de waan van de dag gaat heersen. Zeggen we dan niet ‘Oh, er is toch niets aan de hand’ en gaat dat ten koste van het rioleringsplan door het facultatieve karakter wat het dan heeft? Dan moeten we ons serieus afvragen wat er dan nog van over blijft? Worden zij dan niet gereduceerd tot onderbouwing van de rioolheffing? Tenslotte is vaak de hoogte van de rioolheffing (zeker in relatie tot de buurgemeenten) de graadmeter voor de plaatselijke politiek.”
13

Hoeveel kosten nu die Vlaamse rioleringen?

In de commotie rond de boskaart die nu even op ingrijpen van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois in herwerking is, lanceerde de Bond Beter Leefmilieu (BBL) opnieuw de verzuchting om verder te kijken en ineens het totale plaatje van de Ruimtelijke ordening in ogenschouw te nemen. En daar komt ook de rioleringsinfrastructuur bij kijken.
15

Medicijnresten passeren de riolering

Medicijngebruik in Vlaanderen is nog steeds in een stijgende lijn. Na gebruik kunnen de medicijnen via het toilet, riolering en waterzuivering in de waterketen terechtkomen. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) analyseerde verschillende delen van die waterketen om een mogelijk probleem in kaart te brengen. Zo werd afvalwater van gezinnen, bedrijven en ziekenhuizen gevolgd door analyses van oppervlaktewater, waaronder drinkwater innamepunten.
16

Jaar na grote wateroverlast lokale buien beter in kaart gebracht

De overstromingen en wateroverlast in Nederland van exact een jaar geleden hebben zowel bestuurders als burgers op scherp gezet. Wegkijken voor klimaatverandering is simpelweg geen optie meer, zo is de algehele consensus. De schade veroorzaakt door de regen- en hagelbuien is gigantisch en de benodigde maatregelen om dit te voorkomen overweldigend. Overal worden daarom nu initiatieven ontwikkeld om de impact van het water het hoofd te bieden. Meer kennis over lokale weersomstandigheden is daarbij van cruciaal belang. Het afgelopen jaar is door de weerinstituten daarom heel gericht onderzoek gedaan naar de oorzaken van lokale buien.
19

Matrix pompen 2017

23

Stimuleren, dwingen of zelf doen als gemeente?

De gemeenten kampen steeds meer met de gevolgen van klimaatverandering. De steeds zwaardere buien dwingen gemeenten na te denken over hoe het overtollige regenwater af te voeren. Veel gemeenten hebben stimuleringsregelingen ingevoerd om bewoners te stimuleren regenwater af te koppelen van het (gemengd) riool. Er blijkt inmiddels een grote verscheidenheid aan regelingen. Platform Water Vallei en Eem heeft Natuur en Milieu Overijssel (NMO) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de werking van deze regelingen. NMO heeft een schriftelijke enquête uitgevoerd met Survey Monkey en dat vervolgens gecombineerd met diepte interviews. Het onderzoek laat zien welke regelingen en elementen daarvan goed werken en welke niet.
25

Zwaar geschut ingezet tegen rattenplagen

De tijd dat de rattenvanger langskwam, op zijn fluit blies en zo alle plaagdieren uit de omgeving meelokte, ligt ver achter ons. Het waarheidsgehalte van het verhaal van de man uit Hamelen is daarbij altijd al dubieus geweest. In de praktijk blijkt dat ratten vangen, ook anno 2017, nog altijd een zeer moeilijke aangelegenheid is.
27

Pijnacker-Nootdorp pakt door met eigen Waterklimaatplan

Pijnacker-Nootdorp ziet de impact van klimaatveranderingen in haar gemeente: hevige regenbuien veroorzaken wateroverlast en langdurige droogte leidt tot watertekort. Om Pijnacker-Nootdorp klimaatadaptief te maken, heeft de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Delfland het WaterKlimaatPlan vastgesteld.
29

Een wadi: wel of niet doen?

Om wateroverlast tegen te gaan worden in Nederland tal van maatregelen getroffen. Inwoners wordt gevraagd zelf actief mee te werken en te denken over de verschillende mogelijkheden. Afkoppelen en vergroenen van daken zijn daar bekende voorbeelden van. In de openbare ruimte wordt al jaren in toenemende mate gekozen voor de aanleg van een wadi. Maar ook in de tuinen van particulieren wordt steeds vaker een wadi aangelegd. Dat heeft vele voordelen, maar een wadi is lang niet overal de meest geschikte oplossing.
31

Eerste ervaringen met SUF-MELD smaken naar meer

In het najaar van 2016 is door RIONED het registratieformaat SUF-MELD 1.2 gepubliceerd. Gemeenten kunnen met SUF-MELD aan de hand van meldingen meer leren over de service die burgers ervaren en daarmee over het daadwerkelijk functioneren van hun rioolsysteem. Inmiddels is SUF-MELD succesvol geïmplementeerd bij verschillende gemeenten. Dit artikel geeft een illustratie van wat we kunnen leren van de meldingen.
33

Beheer van de Vlaamse rioleringen straks onder één noemer?

De laatste maanden is er een enorme commotie over de energieprijzen in Vlaanderen. Met de afschaffing van de Turteltaks als orgelpunt. Het is in die achtergrond dat nutsbedrijven Eandis en Infrax vanaf 2018 gaan samenvloeien. Wat hierbij minder onder de aandacht komt, is dat heel wat Vlaamse riolen dezelfde fusiebeweging gaan meemaken.
35

Product- en bedrijfsinfo

37

Integraal waterbeleid de oplossing voor klimaatbestendig afkoppelen?

Met de afzonderlijke zorgplicht voor hemelwater en de toenemende piekbuien van de afgelopen jaren ontstaan meer initiatieven voor het anders omgaan met hemelwater. Die adaptatie betekent fysiek ingrijpen op de inrichting, zowel ondergronds als bovengronds. En het fysiek ingrijpen houdt niet op bij openbaar terrein, maar geldt ook voor particulier terrein. De financiële mogelijkheden zijn er wel, echter de inzet en de uitvoering van maatregelen naar het particulier terrein stagneert. Afstudeerders van Avans Hogeschool hebben in het kader van een opdracht bij Akertech Adviseurs een gespreksronde gemaakt bij diverse gemeenten onder het mom van ‘hemelwaterzorg ook voor particulier terrein’.