Gehele blad

Is het GRP weer terug bij af?

4

Berichten

Regenwormen tegen wateroverlast
Minder graafschade bij betere regie gemeenten
Afkoppelverplichting in drie gemeenten
Meer bewustwording door World Toilet Day
Gezamenlijk rioleringsplan in de Noordkop
Overijssel: 15% overschrijding waterkwaliteitseis
Uden houdt poot stijf in kwestie opvang regenwater
Slechte voorbereiding werkzaamheden: fikse boete voor Ermelo
Bredase ‘Robbie de Rat’ verovert Europa
Toegang tot 19e eeuwse riool gevonden
Bouw alginaatfabriek bij waterschap
Amerikaanse vissen niet scherp door antidepressiva
10

Tegeltax aan de keukentafel bij tante Bep

In mijn vorige bijdrage op deze plek in het vakblad Riolering heb ik betoogd dat ik tegeltax een mooi woord vind voor een nuttige prikkel in de rioolheffing. Maar wij zijn vakbroeders en zusjes. De bedoeling van de tegeltax gaat veel verder, namelijk het bereiken van alle burgers. Want het moet leiden tot actie om de piekafvoer van hemelwater naar het openbare systeem te beperken. Hoe landt de tegeltax aan de keukentafel?
11

Vastklampen of loslaten?

Op 12 november 2017 organiseerde Arcadis een expertmeeting rondom de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor de waterketen. Experts van gemeenten en waterschappen deelden, samen met enkele Arcadis-sprekers hun kennis en ervaringen om meer grip te krijgen op dit onderwerp. Duidelijk is dat nog niet iedereen direct positief is over de invoering van de Omgevingswet. De zorgen zitten met name rond het verruilen van algemene regels/ vergunningen door afspraken. Dit kan leiden tot willekeur en is arbeidsintensief, zeker als meerdere ontwikkelingen tegelijk lopen.
13

Het gestript riool: een vat vol tegenstrijdigheden

ls Duckstad een Gemeentelijk Riolerings Plan zou hebben, dan was de strip misschien maar half zo leuk. Als in stripverhalen rekening gehouden werd met de Arbo-wet, zouden er niet zoveel komische ongevallen plaatsvinden met putgaten. Er spelen zich vaak spannende avonturen af in het riool, dat veelal wordt voorgesteld als een grote, goed verlichtte balzaal. Soms romantisch, soms letterlijk de stinkende afvoerput. Het gestript riool zit vol tegenstrijdigheden. Sinds jaar en dag maakt Bob Powers voor het vakblad Riolering een actuele cartoon over de rioleringszorg en stedelijk watermanagement (zie ook pagina 6). Daarin neemt hij vaak de uitvoerders van de rioolwerkzaamheden op de korrel. Hoofdredacteur Gerrit de Leeuw dook in zijn omvangrijke stripboekencollectie en ging op zoek naar meer voorbeelden van het riool in getekende vorm.
16

Is het GRP weer terug bij af?

Toen vanaf de jaren ’50 steeds meer riolen werden aangelegd, werd nog niet stilgestaan bij het onderhoud ervan. De rioolstelsels groeiden, maar het onderhoud groeide niet mee. Maar de riolen werden ouder en dat werd benadrukt door toenemende problemen. ‘Een ondergrondse ramp dreigt’ zo kopten de kranten midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Er werden onderzoeken gedaan naar de toestand van rioolstelsels en naar het juiste beheer ervan. Zo werd steeds meer kennis opgedaan. Deze kennis werd gebundeld om hiermee in het hele land het rioleringsbeheer te verbeteren. Dit begon met de Nederlandse Praktijk Richtlijn Beheer buitenriolering. In 1987 werd de eerste definitieve versie hiervan gepubliceerd.
18

Validatie van wateroverlastmodellen

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moeten gemeenten een klimaatstresstest uitvoeren op wateroverlast. Maar hoe weet je of de berekende wateroverlastlocaties overeenkomen met de werkelijkheid? Hiervoor is naast goede data en een goed model ook een validatie nodig. In dit artikel wordt ingegaan op de recente ervaringen met het valideren van wateroverlastmodellen voor zeven gemeenten, te weten Maassluis, Meerssen, Midden-Delfland, Oldebroek, Schiedam, Vlaardingen en Westland.
20

Twijfels over infiltrati

In Eefde is recent een nieuw IT-riool (Ø 600 mm) aangelegd in het kader van de reconstructie / herinrichting van de doorgaande weg in de gemeente. Er zijn twijfels over de infiltratiecapaciteit van dit riool. Na aanleg is geconstateerd dat een deel van het IT-riool een halve dag na een regenbui nog grotendeels vol met water zat. Naar aanleiding van deze constatering zijn doorlatendheidsproeven uitgevoerd van het aangevulde zand rondom het riool. De doorlatendheid van dit zand was lager dan verwacht, maar wel hoger dan de ongeroerde bodem.
23

Vlaams katern

Riolering Pukkelpop krijgt goed rapport van VMM
Groen dak als regulator van het hemelwater
Sint-Pieters-Leeuw kiest voor RioBra
Riolering als bron van geurhinder
Nog steeds woonkernen die in gracht lozen
Stad Sint-Truiden betaalt afkoppeling inwoners
Groene vetvreter biedt gemeenten oplossing in strijd tegen vervetting Riool
30

Product- en bedrijfsinfo