Gehele blad

Géén excuus om niet te investeren

1

Géén excuus om niet te investeren

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat bedrijfsleven en overheden zich inzetten voor de realisatie van energiebesparende maatregelen, die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Hiervoor zijn erkende maatregelenlijsten gemaakt. Wie deze doorvoert, voldoet aan de energiebespa-ringsplicht uit het Activiteitenbesluit. Een bedrijf mag ook kiezen voor andere maatregelen.
2

‘Inbesteden dient (beperkt) sociaal doel’

Uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Nederland-se Veiligheidsbranche, blijkt dat het inbesteden van beveiliging door de overheid vooral een politieke wens van het Kabinet Rutte lijkt om overtollig overheidspersoneel aan een arbeidsplaats te helpen. Inbesteden dient daarmee een (beperkt) sociaal doel, dat haaks staat op het streven van dezelfde Rutte naar een compactere overheid.
2

‘Oppassen voor valkuil van communicatiekloof’

„Wat voor een gebouw geldt, geldt ook voor het gebied. Mensen hebben behoefte aan een menselijke maatvoering met voldoende differentiatie en onderscheid. Je ziet dus nu dat de overheid bestemmingen minder vastlegt, zodat je lokaal meer op maat kunt invullen. Als gevolg daarvan zie je in wijken verschil-lende typen woningen ontstaan voor verschillende typen mensen in hun verschillende levensfasen.”
3

IoT speelt grote rol bij innoveren businessmodellen

„De wereld om ons heen verandert sneller dan we doorhebben“, zegt Kjeld Cornelissen. Hij is oprichter en directeur van een bedrijf dat business applicaties ontwikkeld. „Je ziet ook in het bedrijfsleven het aantal slimme apparaten flink toenemen. Maar wat doen organisaties nou daadwerkelijk met al deze nieuwe devices?” Volgens Cornelissen wordt Internet of Things (IoT) nog te weinig ingezet voor innova-tieve business modellen.
3

Zorg over effecten voedselproductie op klimaatverandering

In Nederland is meer voedsel beschikbaar dan ooit tevoren, het is veilig en we betalen er relatief weinig voor. Nederlands voedsel wordt efficiënt geproduceerd en wereldwijd geëxporteerd. Tegelijk zijn er zor-gen over de negatieve effecten van de productie en de consumptie van ons voedsel op het milieu en de biodiversiteit, op onze eigen gezondheid en op het dierenwelzijn.
4

Budget verwijderen asbestdaken wordt verhoogd

Het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2018 wordt verhoogd. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt. Het beschikbare bedrag voor 2018 gaat van € 11,3 miljoen naar € 17,5 miljoen.
4

Gemeentelijk vastgoedmanagement onderzocht

De laatste jaren hebben gemeentelijke vastgoedorganisaties, naast portefeuilles en portefeuillema-nagement, steeds meer aandacht voor de organisatorische kant van het vastgoed: het gemeentelijk vastgoedmanagement. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen bbn adviseurs, Instituut voor Vastgoedmanagement, Metafoor Vastgoed en Software en Hanzehogeschool Groningen.
5

Inkopen bij de overheid specialistisch vak

Om de opleidingsbehoefte bij aanbestedende diensten te onderzoek en het opleidingsaanbod voor in-koop in de publieke sector in kaart te brengen, is er onlangs een onderzoek gestart. Ruim twintig ver-schillende overheidsorganisaties zijn geselecteerd, die worden benaderd voor een interview.
5

Geen relatie tussen normkosten en vergoeding gemeenten’

„Mooi dat de VNG erkent dat de norm niet meer toereikend was in de huidige markt en gemeenten op-roept de bedragen te verhogen. Maar is dit wat gemeenten en schoolbesturen verder helpt?” Peter Jan Bakker, voorzitter van Platform Onderwijshuisvesting, reageert op het nieuws dat de VNG gemeenten adviseert de normbedragen voor onderwijshuisvesting eenmalig met veertig procent te verhogen.
6

Het belang van verander- en transitiemanagement

Verandertrajecten worden vaak als lastig ervaren. De betrokken medewerkers ervaren een verandering vaak als een voldongen feit en hebben het gevoel niet te worden betrokken. Het slagen van een veran-deringstraject staat of valt met de verandermanagement en de transitiemanagement. Wat is het belang hiervan en wat is het verschil tussen deze twee processen?
7

KV7 10 jaar: samen zoeken naar optimale dienstverlening

Korte Voorhout 7 (KV7) was het eerste huisvestingsproject waarin het Rijk en de markt gingen samen-werken met Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO). Het gebouw bestaat dit jaar 10 jaar. Hoe heeft de dienstverlening zich in die tijd ontwikkeld en kan dat eigenlijk wel met zo’n langdurig contract? „De ruimte is er, als je er maar met elkaar energie in blijft steken.”
7

‘Geef robots geen mensenrechten’

Het Europees Parlement overweegt robots de-zelfde rechtspersoonlijke status als mensen te geven. Levensgevaarlijk, vinden ruim 150 ex-perts. „Straks zijn we overgeleverd aan machi-nes die op eigen houtje beslissen over leven en dood.’’
8

Lenteschoonmaak ook op kantoor

De lente is hét seizoen om een frisse start te maken. De ramen gaan weer open, de zonnestralen begin-nen lekker warm aan te voelen en u voelt dat het een mooi moment is om uw leven te herorganiseren. Het voorjaar is ook het seizoen om uw kantoorruimte eens van een frisse schoonmaakbeurt te voorzien en de winterblues ver achter u te laten. Hierbij tips voor een efficiënte lenteschoonmaak op kantoor.