Gehele blad

Stress: gezondheidsepidemie van de 21e eeuw

1

Stress: gezondheidsepidemie van de 21e eeuw

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt stress de ‘gezondheidsepidemie van de 21e eeuw’. Je lijkt nog geluk hebben als je ‘alleen maar’ last hebt van werkstress. Het aantal depressies is wereldwijd de afgelopen tien jaar met achttien procent gestegen en is de meest belangrijke oorzaak van globale mentale en fysieke beperkingen.
2

Antoni van Leeuwenhoek krijgt warmtepompen

Ziekenhuis en onderzoeksinsti-tuut Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam schakelt voor een groot deel over op warm-tepompen in combinatie met bo-demenergieopslag. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op haar website. Hier-door raakt het ziekenhuis van het gas af en bespaart het op kosten.
2

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Om ondernemers te helpen met de energiebesparingsverplichting én om de energiebespaardoelen uit het Energieakkoord te halen, is een maatregelenlijst met erkende bespaarmaatregelen opgesteld. Per branche zijn maatregelen opgesteld die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. De bedoeling van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is om ondernemers nog meer te begeleiden richting hun energie-besparingsverplichting.
3

Ook bij ‘open house’ wel goed motiveren

Zolang een aanbestedende dienst geen gunningscriteria gebruikt en dus geen offertes kwalitatief ver-gelijkt om tot een opdrachtnemer te komen, is de Aanbestedingsrichtlijn niet van toepassing. Dit be-tekent dat meer dan de helft van de inkoop in het sociaal domein geen aanbesteding is en dus ook beperkt valt onder de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012. Dit werd onlangs bepaald door Hof van Justitie van de EU.
3

‘Landschapskantoor niet goed idee voor concentratie’

‘Heeft de inrichting van hun werkplek een invloed op de gezondheid van werknemers?’ Dit onderzochten Nieuw-Zeelandse onderzoekers in wetenschappelijke artikels die verschenen zijn tussen 2000 en 2017. Zij concluderen dat landschapskantoren ongezond en nefast zijn voor de productiviteit van werknemers. Bovendien wordt ook het welbevinden aangetast.
4

Missen omzetgroei door gebrek personeel

De vraag naar personeel is momenteel zo groot dat de belangrijkste spelers in de zakelijke dienstver-lening, de uitzendbureaus, moeite hebben geschikt personeel te vinden. Met name de vakman (m/v) is maar beperkt voorhanden. Dit vormt een serieuze belemmering voor de groei: niet alleen voor uitzend-bureaus, maar ook voor de sectoren die zij van personeel moeten voorzien.
4

‘Versneld verduurzamen van de utiliteitsbouw’

Momenteel wordt aan vijf sectortafels gewerkt aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw
5

Arbowet geldt ook voor werknemer

In de Arbowet staan verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers om een gezonde en veilige werkomgeving te garan-deren. Als zij zich niet aan de wet houden, kunnen zij een boete krijgen. Inspectie SZW controleert of organisaties de verplichtin-gen uit de Arbowet nakomen.
5

Project moet voedselverspilling tegengaan

Een aantal bedrijven is onlangs, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, een project tegen voedselverspilling gestart. De afgelopen periode is geregistreerd wat en hoeveel is verspild bij de ge-serveerde lunches bij overleggen en bijeenkomsten. Wastewatchers heeft de data geanalyseerd en op basis hiervan drie aanbevelingen gedaan, die de bedrijven nu gaan toepassen. Weer drie maanden later kan het effect van deze aanpassingen worden gemeten.
6

Industrie moet plannen energie-efficiency beter benutten

Tenzij de industrie, financiers en technologieleveranciers de juiste financieringsconstructies opzetten, kunnen de plannen voor energie-efficiency in de industrie nauwelijks worden verzilverd. Dit staat in een recent rapport Onderzoeksrapport A Model Approach to Finance Industrial Energy Efficiency Projects. In Nederland liggen plannen met een totale investeringsomvang van € 2,2 miljard. Deze investering leidt omgerekend tot een emissiereductie van maar liefst 13 miljoen ton CO2.
6

Nederlanders bereid meer te betalen voor ‘eerlijke koffie’

Twintig miljoen kleinschalige koffieboeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië verbouwen zeventig pro-cent van alle koffie die wereldwijd gedronken wordt. Het merendeel van hen leeft onder de armoede-grens van 1,90 dollar per dag. Dit leidt onder meer tot grote schulden en werkt grotere problemen als kinderarbeid, houtkap en overmatig gebruik van pesticiden in de hand.
7

Strenger energielabel voor airco noodzakelijk

Zonder nieuwe normen voor energie-efficiënte zorgen airco’s komende decennia voor een sterk stij-gend gebruik van elektriciteit. De wereldwijde energievraag van airco’s verdriedubbelt in 2050, waar-voor nieuwe opwekcapaciteit nodig is ter grootte van het stroomverbruik van de Verenigde Staten, Euro-pa en Japan bij elkaar. Dit meldt het Internationale Energie Agentschap (IEA) in het rapport ‘The Future of Cooling’.
7

Rijk zet stappen naar circulaire bedrijfsvoering

Het Rijk heeft vorig jaar opnieuw stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfs-voering. De energiebesparing komt onder meer door minder vierkante meters aan kantoren, door het optimaliseren van klimaatinstallaties en isolatie en het gebruik van hernieuwbare warmte (warmte-kou-de-opslaginstallaties met de bodem als bron en warmtepompen met de buitenlucht als bron).
8

Voordeel halen uit operationele kosten FM

Cost leadership is een strategie waarbij je streeft om winstgevender te zijn, door de operationele kosten lager te houden. Op hetzelfde prijspunt als je concurrenten heb je lagere kosten, dus meer winst. Dit is interessant voor een productiebedrijf. Voor een dienstenorganisatie is het lastiger en voor een gastge-richte afdeling als facilitair ligt er een uitdaging.