Gehele blad

‘Denk sleufloos, graven kan altijd nog’

Gehele blad
4

Berichten

- ‘71 miljard euro schade als we nu niets doen’
- Roep om nog meer wateropvang op Rotterdamse daken
- Tuincoach helpt bewoners bij watervragen
- Eindhoven gewaarschuwd voor ‘poepfonteinen’
- Lokale denktank waterberging
- Jongeren in de weer met water
- ‘Mysterie’ van de 11 Woerdense putdeksels
- Waterschappen zoeken briljante ideeën
- STRONG voor een sterke ondergrond
- ‘Bodemlabel kan financieel voordeel opleveren’
9

‘Onaanvaardbare risico’s met grondwater door boorbedrijven‘

Bij inspecties is gebleken dat boorploegen kleilagen die grondwaterlagen van elkaar gescheiden houden, niet goed afdichten. Daardoor kunnen verontreinigingen mobiel worden en naar schone grondwaterlagen stromen. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat het overgrote deel van de boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen dat niet volgens de regels doen.
10

Tegeltax bij de buren van Henk

Bij inspecties is gebleken dat boorploegen kleilagen die grondwaterlagen van elkaar gescheiden houden, niet goed afdichten. Daardoor kunnen verontreinigingen mobiel worden en naar schone grondwaterlagen stromen. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat het overgrote deel van de boorbedrijven die gesloten bodemenergiesystemen aanleggen dat niet volgens de regels doen.
12

Internetkabel door riool op zijn gat

Sneller internet in het buitengebied met een glasvezelkabel die door het riool wordt getrok-ken. Al vele jaren wordt het aangekondigd, maar in de praktijk blijkt er maar bar weinig van terecht te komen. Sceptici over de technische haalbaarheid bleken weliswaar ongelijk te hebben, toch lijkt streamen door het stromend riool verder weg dan ooit.
14

Belang grondwater sijpelt langzaam door

Het belang van ons grondwater is lang niet onderkend. Om de waterkwaliteit in Nederland op niveau te houden is meer focus op het grondwater echter een vereiste. Dat besef lijkt steeds meer door te dringen, ook in bestuurlijk en politiek Nederland. Hogere en lagere overheden ontplooien initiatieven om ongewenste stoffen terug te dringen en de grondwaterstan-den steeds nauwkeuriger én lokaler in kaart te brengen. Maar het is een lange, moeizame strijd.
16

Waarom moeilijk doen als het sleufloos kan?

Het aantal kilometers ondergrondse infra dat in Nederland is gerelined, is vorig jaar gestegen tot boven de 200 km. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden en daarmee een mooie opsteker voor de NSTT. De sectorvereniging voor sleufloze technie-ken maakt zich al jaren sterk voor het no-dig principe. Minder boren en vervangen, meer renoveren zonder dat de straat hoeft worden opengebroken. Of zoals de NSTT stelt: „Denk sleufloos. Graven kan altijd nog.”
19

PRODUCTWIJZER RIOOLRENOVATIE, REPARATIE EN ONDERHOUD 2018

Nieuwe technieken, materialen en inzichten. Ook op het gebied van rioolrenovatie gaan de ontwik-keling onverminderd voort. En sneller dan ooit tevoren, zo lijkt het. De vakspecialisten uit de sec-tor kunnen duidelijkheid scheppen en informatie verschaffen over tal van aspecten rondom rioolre-novatie- en reparatie. Wie deze aanbieders zijn en wat precies hun specialiteit is, vind je terug in de Productwijzer rioolrenovatie, reparatie en onder-houd 2018.
23

Klimaatatlas maakt kennis openbaar

Ongeveer één op de drie gemeenten in Nederland heeft inmiddels de beschikking over een kli-maatatlas. Daarmee is een landelijke uitrol van dit toegankelijke informatieplatform nog ver weg. Dat beseffen ook adviseur stedelijk water Cees-Anton van den Dool en business developer Mees Rijs van Nelen
26

Hoe Maasgouw een watermanagementprobleem oploste

Bij een aantal woningen op het laagste punt van de wijk Reutsberg in Heel (gemeente Maasgouw) spoot het rioolwa-ter tijdens zware buien via de toiletten omhoog, terwijl stra-ten en tuinen blank kwamen te staan. Het riool vergroten was geen optie en een regen-waterriool aanleggen te duur. Daarom werd een pilot project gestart waarbij hemelwater werd afgekoppeld en het wa-ter bovengronds naar wadi’s geleid waar het kan infiltreren. Bij het speelveld zorgt het watermanagementsysteem Rockflow ervoor dat het water net onder het maaiveld kan worden geborgen.
28

Rioolrenovatie zonder verkeershinder

De Borchwerf in Roosendaal is een van de snelstgroeiende bedrijven-terreinen van Nederland. Grote internationale bedrijven vestigden zich de afgelopen jaren met pro-ductie- en vooral distributiecentra. De perfecte ligging aan de Rijks-weg A17, halverwege de wereld-havens van Rotterdam en Antwer-pen maakt het West-Brabantse bedrijventerrein tot een AAA-loca-tie. De transportbewegingen zijn er gigantisch. Wat als er dan 1,5 kilometer riolering met een forse diameter vervangen moet worden? Na uitgebreid onderzoek bleek gelukkig dat relining (op één punt na) mogelijk was.
30

Info verzamelen op afstand met slimme datalogger

De gemeente Enschede en de Universiteit Twente (UT) trekken samen op in de strijd tegen grond-wateroverlast. Momenteel wordt er een smart systeem ontwikkeld. Dit is een zogenaamde ‘slim-me’ datalogger, vertelt Patrick Spijker. Hij is werkzaam bij de gemeente Enschede als Projectlei-der bodem, water en ondergrond.
33

Vlaams katern

- VCB pleit voor water-robuust bouwen
- De Watergroep kreeg meer riolering in beheer
- Stem te koop voor riolering
- Waterspeelplaats blijkt riooloverstort
- Vlaamse gemeenten gaan voor natuurramp
- Aarschot wapent zich tegen wateroverlast