Gehele blad

Wat doet de wadi na extreme droogte?

4

Berichten

- Gemeente trekt beurs voor rattenbestrijding
- Afvalwaterakkoord zes Brabantse gemeenten
- Resten kankermedicijnen blijken niet schadelijk
- Bewoners Rosmalen leggen zelf 65 groene daken aan
- Bejaarde man krijgt celstraf na dood rioleur
- Kan het kan ook te groen zijn?
- Beek wil bouwen als Batavieren
- Herman Broodstraat na 2 jaar bijna af van rioollucht
- Brabantse Delta wil overal zonnepanelen
- Investeringsaftrek voor groene dakrenovaties
- Muggenplaag door lekke afvoer en hoge grondwaterstand
- Rioolput uit de 3D-printer
- Spanje moet boeten voor slechte behandeling stedelijk afvalwater
- Riool respectvolle laatste rustplaats?
10

COLUMN: Rioleren in tijden van droogte

We hebben een hete en droge zomer achter de rug. Enkele wetenschappers voorspelden dat ook de komende vier jaren extra warm zullen zijn. Die droogte beïnvloedt ook de afvalwaterketen. De effecten kennen is de eerste stap op weg het voorkómen van ongewenste neveneffecten, maar dat laatste is nog niet zo eenvoudig…
11

‘Limiet stellen aan verstening bij kaveluitgifte‘

De roep om verstening van tuinen tegen te gaan blijft aanhouden. Nu stelt het CDA in Dalfsen voor om bij kaveluitgifte het aantal vierkante meter verhar-ding te maximaliseren. Voorlopig lijken stimu-lerende maatregelen als ‘tegels eruit, groen erin’ en subsidie voor vergroe-ning van tuinen het meest effectief en haalbaar.
12

Wat doet wadi na extreme droogte?

De zomer van 2018 gaat de geschiedenis in als ‘de droogste zomer’ en dit zal vaker voorko-men. (Inter-)nationale overheden, kennisinstituten en ad-viesbureaus vragen zich af of de klimaatadaptieve regenwatervoorzieningen die de laatste decennia op veel plaatsen zijn aangelegd, de intensievere buien na deze droge perioden goed kunnen verwerken.
15

‘Niet straffen, wel belonen‘

Een bloedhete zomer en extreme droogte afgewis-seld met enorme hoosbuien. Dit is een weerbeeld dat we de komende jaren steeds vaker zullen zien. Doordat er steeds vaker veel neerslag valt in korte tijd, raken afvoerputten en riolering overbelast en dat heeft grote gevolgen. Overstromingen of breuken in afvoerleidingen komen inmiddels regelmatig voor. Een van de oplossingen: meer groen in de openbare ruimte. Dat is bij veel gemeenten een speerpunt. Maar ook particulieren kunnen letterlijk een steentje bijdragen met het project Operatie Steenbreek.
17

Duurzame rioolbuizen met gerecycled beton

Onder de nieuwe snelfietsroute op de Hatertseveld-weg wordt een bijzondere duurzame betonbuis in de Nijmeegse grond gelegd. Er komt daar een vuilwaterriool, gemaakt met gerecycled betonpuin. Nijmegen heeft hiermee de primeur.
19

PRODUCTWIJZER: Meet- en regeltechniek en Telemetrie 2018

Nieuwe technieken, materialen en inzichten. Ook op het gebied van meet- en regel-techniek gaan de ontwikkelingen onverminderd voort. En sneller dan ooit tevoren, zo lijkt het. De vakspecialisten uit de sector kunnen duidelijkheid scheppen en informatie verschaffen over tal van aspecten rondom meet- en regeltechnieken. Wie deze aanbieders zijn en wat precies hun specialiteit is, vind je terug in de Productwijzer meet- en regeltechniek
24

‘Een paar flinke buien lossen het probleem niet op‘

Welke gevolgen heeft de aanhoudende droogte deze zomer gehad voor het grondwaterpeil in Nederland? Zijn regionale bodemverschillen van invloed op de grondwaterproblematiek – en in hoeverre is grondverzakking een reëel probleem voor gemeenten?
26

Big data science in het waterbeheer

Big Data Analytics, Ma-chine Learning en Artifi-cial Intelligence zijn begrippen die momenteel veel aandacht krijgen. Vooral als hulpmiddelen om vanuit grote onoverzichtelijke hoeveelheden data te komen tot de ‘actionable insights’: betekenisvolle informatie op basis waarvan je iets kunt doen. In veel verschillende domeinen wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe technieken. Zo ook in het waterdomein.
28

Waarom houden illegale lozingen niet op?

Berichten over illegaal lozen op het riool dan wel het oppervlaktewater houden niet op. Zo klaagt GroenLinks in de gemeente Westland over de volgens de partij zachte aanpak van het verboden middel dichloorvos in het water. De gemeente ziet nog geen aanleiding het beleid te wijzigen. Maar waarom lozen bedrijven illegaal?
30

Rotterdam 2030: Venetie aan de Maas

Het is 2030 en extreem weer teistert Rotterdam. Na een lange periode van droogte zorgen hoosbuien voor grote overlast. Niet alleen kelders staan blank, maar bewoners moeten worden geëvacueerd en het riool kan de belasting niet meer aan. Druk bootverkeer voor noodtransport van bewoners maakt Rotterdam tijdelijk ‘Venetië aan de Maas‘.
32

Hogere premies door wateroverlast

Vorig jaar waarschuwde het Verbond Van Verzekeraars in een persbericht dat burgers in gemeenten die weinig actie ondernemen tegen overstromingen, in de toekomst een hogere verzekerings-premie kunnen verwachten. Een studie van Deltares laat zien dat we in Nederland tot 2050 maximaal 71 miljard euro aan schadekosten door klimaatverandering kunnen verwachten.
34

Vlaams katern

- Peukencampagne Intradura beschermt riolen
- IOT nu ook in het waterbeheer
- VILT: ‘Kwaliteit van oppervlaktewater blijft ondermaats’
- Waterplanten zuiveren water van vlieten
- Hamme ontvangt minder klachten riolering
- Riolering betalen per strekkende meter
- Kortenaken beschikt over hemelwaterplan
- Cijfers tonen potentie Antwerpse groendaken aan
- Systeemintegratie en beheer van meetnetwerken in de watersector