Gehele blad

Gehele blad

Lokale waterzuivering: Constructed Wetlands
4

Den Helder is meldingsmoe bij natte kelders

Grondwater onder woningen blijft een probleem in Den Helder. „Inwoners worden echter ’meldingsmoe’. Ze denken dat er toch niks aan gedaan wordt”, stelt Frans Klut van de watermonitor.
5

Touwen veroorzaken verstoppingen bij Anna Jacobapolder

Waterschap Scheldestromen is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het touwachtig materiaal dat de laatste jaren al verschillende keren voor storingen heeft gezorgd bij het rioolgemaal in Anna Jacobapolder.
6

Beuk levert indrukwekkende prestaties

De Stichting Groen Weert in het Limburgse Weert laat zien wat de monumentale bomen in de stad voor indrukwekkende prestaties leveren. De bomen worden in kaart gebracht en met de data die wordt verzameld wordt duidelijk gemaakt dat de bomen meer zijn dan een mooi stukje groen.
7

Rondleidingen door het Bredase riool uitverkocht

De rondleidingen door het Bredase rioolstelsel zijn een hit. Tijdens het weken durende evenement Betoverend Breda, konden belangstellenden een kijkje nemen onder de grond. De rondleidingen waren in korte tijd al uitverkocht. De gemeente heeft besloten om ze daarom in mei weer opnieuw open te stellen.
8

Restwarmte riool moet woningen Deventer verwarmen

De subsidies zijn nog niet rond, maar toch gaan vijf partijen samen onderzoeken of restwarmte van de Deventer rioolwaterzuivering geschikt is om gas te vervangen van inwoners van de wijk Zandweerd. De partijen beloven dat de energierekening voor bewoners gelijk blijft of zelfs gaat dalen.
9

De Groene Vetvreter een alternatieve, biologische manier voor het verwijderen van vet uit het riool

In ons decembernummer lieten wij het vet-in-het-riool-vraagstuk uitgebreid aan bod komen. Gemeenten en Waterschappen zijn jaarlijks circa 30 miljoen kwijt aan het oplossen en voorkomen van vetverstoppingen van het riool en vetgerelateerde storingen. Ook de gemeenten Delft en Arnhem hadden hiermee te kampen. In deze editie leggen zij uit waarom ze hebben gekozen voor een biologisch en duurzaam alternatief en welke resultaten zijn bereikt met de toepassing van de Groene Vetvreter.
10

Stresstest, voer voor adviesbureaus?

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA, 2017) is afgesproken dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig ingericht moet zijn. In dat kader moeten gemeenten uiterlijk in 2019 een stresstest hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Deze exercitie moet iedere 6 jaar worden herhaald, waarbij de resultaten openbaar worden gemaakt naar burgers en bedrijven.
12

Bodemdaling is een echte sluipmoordenaar

De media pakken uit bij extreme weersomstandigheden. Is het niet de lange droogte of bijzondere hitte dan wel zijn enorme hoosbuien aanleiding voor grote verhalen. Minder spectaculair en weinig in het nieuws maar een langzaam groter worden probleem is bodemdaling, trouwens ook gerelateerd aan droogte. Is daar voldoende aandacht voor? Verzakkende en lekkende rioleringen zijn een goed voorbeeld van de problematiek.
14

Herenhuis opsplitsen en dan idioot veel rioolheffing betalen?

Kijkt u eens naar bijgaande twee foto’s van een herenhuis. Ziet u verschillen? Nee, klopt, het betreft tweemaal hetzelfde herenhuis. Waarom wil ik het hierover hebben? Nou, het kan zijn dat in de ene situatie idioot veel meer rioolheffing wordt opgelegd dan in de andere. Dat verdient uw aandacht.
15

Nieuw kennistheater op RioleringsVakdagen 2019

Omgaan met klimaatveranderingen, stresstesten, sleufloze technieken en digitalisering zijn onder andere actuele thema’s die van groot belang zijn in de rioleringssector. Door deze thema’s te verwerken in het nieuwe, goed gevulde RioleringsVakdagen Theater wordt voldaan aan de expliciete wens van de bezoeker om meer kennissessies te kunnen volgen. De beursorganisatie werkt toe naar een toekomst waarin de beurs een totaalplatform wordt voor de branche waarbij netwerken centraal staat, zaken kunnen worden gedaan en bezoekers op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen en thematieken.
17

Constructed wetlands

Overal waar water gebruikt wordt, ontstaat afvalwater. Normaliter verdwijnt dit vervuilde water rechtstreeks het riool in en moet het water daarna eerst gezuiverd worden voordat het geloosd kan worden in de Nederlandse waterlopen. Maar er is een andere milieuvriendelijker en kostenbesparende oplossing; lokale zuivering in de vorm van zogenoemde constructed wetlands.
19

Afvoerputje voor drugslabs

Het riool wordt vaak gebruikt om het afvalprobleem van drugsproducenten op te lossen. Om hoeveel lozingen het gaat is onbekend, maar de schatting is een aanzienlijke hoeveelheid. Bij de bestrijding wordt aan diverse oplossingen gedacht: van een Smart Riool tot betere opsporing. In ieder geval wordt samenwerking tussen de diverse verantwoordelijke overheden aanbevolen.
21

Bomen en riool: van vijanden naar vrienden

Bomen en het rioolstelsel, het is van oudsher een gespannen relatie. De wortels van bomen groeien soms door de rioleringsbuizen waardoor breuken en overlast ontstaan. De laatste jaren is een kanteling zichtbaar en wat blijkt? Bomen en onze riolering kunnen elkaar juist ook helpen. De reden: steeds meer groendeskundigen zoeken samenwerking met de ‘grijze’ wereld.
22

Het bepalen van waterschade door extreme neerslag in bebouwd gebied

Door klimaatverandering komt extreme neerslag steeds vaker voor en neemt het risico op wateroverlast in bebouwd gebied toe. Om dit risico te beperken bestaat een groeiende behoefte aan het kunnen afwegen van investeren in verbetermaatregelen versus het accepteren van wateroverlast in de vorm van waterschade. Het inschatten van waterschade in bebouwd gebied is complex en staat nog in de kinderschoenen. Deze complexiteit is in een eerste verkenning inzichtelijk gemaakt met gebruikmaking van een verfijnd schademodel. Het kwantificeren van de waterschade draagt bij aan het waterbewustzijn en ondersteunt de afweging tussen accepteren versus verbeteren (risicodialoog).
24

Wie is de baas bij het Waterschap?

Vorig jaar verscheen op de website van H20waternetwerk een prikkelend stuk over de ideale dynamiek tussen het Dagelijks en Algemeen bestuur binnen de Nederlandse Waterschappen. Volgens de auteurs zou Algemeen Bestuur zich meer kaderstellend moeten opstellen dan nu vaak het geval is, zodat het Dagelijks Bestuur van het Waterschap een meer uitvoerende taak op zich zou kunnen nemen. In hoeverre is het geschetste beeld reëel?
26

‘Effect sedum-dak verwaarloosbaar’

Groene daken om bij regenval het hemelwater gecontroleerd te laten afvoeren waardoor het riool minder belast raakt en overstromingen uitblijven. Het klinkt heel logisch en mooi. Maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat het effect van gewone groene daken bijna nihil is. Met name de meest populaire soort – het sedumdak – zorgt er niet of nauwelijks voor dat bij hevige neerslag het riool gespaard wordt.
28

Hoe dramatisch is het gesteld met de rioleringen in Vlaanderen?

Bij het begin van de legislatuur van de nieuwe gemeentebesturen wilde de Vlaamse Confederatie van de Bouw gemeentebesturen nog eens duidelijk wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zij claimen in hun communicatie naar de media dat de zuiveringsgraad voorbije zes jaar met amper 5% is verhoogd. Nieuwe gemeentebesturen die begin januari zijn aangetreden, moeten volgens de confederatie veel meer inspanningen leveren en investeren in de voorafgaande fase, namelijk de riolering.